Sieć wodociągowa i system kanalizacji dla mieszkańców Żor

Projekt ten obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę stacji uzdatniania wody w Żorach.

Inne narzędzia

 

W celu podłączenia ponad 99% ludności do lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej zbudowanych zostanie kolejnych 117 km kanalizacji sanitarnej oraz 45 km kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją 60 km sieci wodociągowej.

Sieć wodno-kanalizacyjna dla większej liczby mieszkańców Żor

Projekt realizowany jest w mieście Żory, gdzie wielu mieszkańców, a także liczne firmy, zakłady przemysłowe i szkoły albo nie są podłączone do komunalnego systemu kanalizacji, albo mają zapewnianą wodę pitną pochodzącą z wodociągów znajdujących się w złym stanie. Projekt ma na celu między innymi osiągnięcie norm jakościowych w zakresie dostawy wody pitnej i procesu oczyszczania ścieków.

Po jego ukończeniu Żory wyposażone zostaną w infrastrukturę umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z dyrektywami UE i polskim ustawodawstwem. Do systemu kanalizacji podłączonych zostanie kolejnych 13 116 mieszkańców. W wyniku realizacji projektu 58 926 mieszkańców będzie mogło odprowadzać ścieki komunalne do systemu kanalizacji publicznej; podłączone zostaną również cztery zakłady produkcyjne/przemysłowe i pięć budynków użyteczności publicznej (szkoły i przedszkola).

Zmodernizowana sieć i przepompownie

Budowa 117 km sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje około 106 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 11 km sieci kanalizacji tłocznej, a także 21 przepompowni ścieków i osiem zbiorników retencyjnych. W projekcie przewidziano również budowę 45 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 17 urządzeń oczyszczających wody roztopowe. Istniejąca sieć wodociągowa zostanie również rozbudowana o 60 km, a wiele odcinków wodociągów będzie zmodyfikowanych.

Ujęcie wód na osiedlu Gwarków posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne. Jednakże z uwagi na problemy z zanieczyszczeniem zbudowana zostanie stacja uzdatniania wody o wydajności około 2 400 m3/d, czyli 100 m3/h.

Utrzymanie wysokiej wydajności oczyszczalni ścieków

Istotną zaletą istniejącej oczyszczalni ścieków w Żorach jest jej wysoki poziom wydajności. Pomimo to konieczna jest modernizacja związana z emisją gazów cieplarnianych i nieprzyjemnych zapachów, a także możliwością odprowadzania większej ilości ścieków. Planuje się więc zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 11 622 m3/d (70 000 RLM) wraz z pełnym usuwaniem związków biogennych (rozbudowa części biologicznej) oraz unowocześnienie procesu oczyszczania ścieków (stabilizacji).

Data projektu

10/10/2011