Projekt oczyszczalni ścieków w Żywcu pozwoli usprawnić przetwarzanie osadów ściekowych i oczyszczanie ścieków

Zmodernizowana infrastruktura kanalizacyjna w połączeniu z nowym zakładem średniotemperaturowej utylizacji osadów ściekowych zwiększa wydajność energetyczną.

Inne narzędzia

 

Budowa nowej sieci kanalizacji o długości 1186,1 km oraz modernizacja istniejącej infrastruktury znacznie usprawni oczyszczanie ścieków i utylizację osadów ściekowych w Żywcu i jego okolicach.

Modernizacja infrastruktury

System kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej zawiera odgałęzienia prowadzące do granicy nieruchomości lub do pierwszej studzienki kanalizacyjnej na jej terenie. Dokonano wymiany 20 km rur systemu odwadniania i 8,6 km wodociągów z wykorzystaniem technologii CIPP (cured-in-place pipe), co oznacza, że nie trzeba było odkopywać istniejących rurociągów. Powinno to pomóc w ograniczeniu poważnych strat wody w sieci. Nowa pierścieniowa sieć wodociągowa o długości 197,1 km zawiera przyłącza sięgające do granic nieruchomości. Modernizacja pozwoliła podnieść poziom obsługi 11,5 tys. mieszkańców korzystających z dostaw wody i 80 tys. użytkowników sieci kanalizacyjnej, a także zmniejszyć straty wody.

Wydajność energetyczna

Dzięki rozwiązaniom niskoemisyjnym i energooszczędnym zagwarantowano wydajność energetyczną. Rozważa się także korzystanie z odnawialnych źródeł energii i kompensowanie emisji. Aby osiągnąć ten cel, cały sprzęt musi cechować najwyższa dostępna klasa wydajności energetycznej. Zastosowano minimalną możliwą liczbę pomp, w miarę możliwości wykorzystując do transportu ścieków zjawisko grawitacji.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Oczyszczalnia ścieków w Żywcu — faza II” wynosi 278 089 197 EUR, z czego 181 500 641 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

29/12/2014