System gospodarki odpadami pomaga zasilać alternatywne źródło energii

owy zakład przetwarzania odpadów w Polsce będzie wykorzystywać nową technologię w celu uzyskiwania wysokokalorycznego paliwa alternatywnego.

Inne narzędzia

 

rojekt ten dotyczy budowy nowego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Olsztynie, w północno-wschodniej Polsce. Zakres prac obejmuje również budowę drogi dojazdowej do zakładu, a także trzech stacji przeładunkowych, w których odpady będą odbierane i umieszczane w kontenerach. Stacje przeładunkowe będą zlokalizowane w miejscowościach Polska Wieś, Medyny i Trelkowo.

onadto w Medynach i Polskiej Wsi zostaną zbudowane dwa punkty odbioru odpadów, do których mieszkańcy i niewielkie firmy będą przywozić odpady potencjalnie niebezpieczne. Projekt obejmuje także zamykanie i rekultywację składowisk odpadów w ośmiu gminach, z których odpady będą przetwarzane w nowym zakładzie w Olsztynie.

Ekologiczne podejście do gospodarki odpadami domowymi

Te różne działania zaowocują dużymi zmianami w sposobie odbioru odpadów komunalnych na obszarze obejmującym 37 gmin.

udowa nowego zakładu będzie się opierać na biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych, które obejmuje biologiczne suszenie odpadów w zbiornikach przez kilka dni. Ten autotermiczny proces powoduje wytwarzanie wysokokalorycznego paliwa alternatywnego.

Inicjatywa ta zaowocuje nie tylko bardziej ekologicznymi metodami przetwarzania odpadów komunalnych — przyniesie też korzyści lokalnej gospodarce w postaci stworzenia 60 nowych miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „System gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie oraz budowa zakładu przetwarzania odpadów” wynosi 66 100 291 EUR, z czego 33 976 305 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

27/11/2014