Modernizacja kanalizacji z korzyścią dla mieszkańców i środowiska

Planowana modernizacja wodociągów i kanalizacji w województwie świętokrzyskim zapewni wielu mieszkańcom dostęp do czystej wody pitnej oraz znacząco zmniejszy ilość zanieczyszczeń przedostających się do ekosystemu.

Inne narzędzia

 

Inwestycja ta ma rozwiązać problemy związane z zarządzaniem ściekami w aglomeracji kieleckiej. Budowa zapewni podłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej ponad 20 tys. mieszkańców, zmniejszając tym samym potrzebę korzystania z szamba oraz ograniczając ilość ścieków, które dostają się bezpośrednio do gleby. Ponadto remont istniejącego systemu kanalizacji zapewni ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska przez wody gruntowe, glebę oraz wody powierzchniowe.

Dostawy wody

Projekt poprawi dostęp do wody pitnej — do systemu wodociągowego zostanie podłączonych 2 tys. mieszkańców. Zmniejszą się też straty z systemu wodociągowego. Instalacja i system monitorujący zapewnią lepszą kontrolę nad urządzeniami wodociągowymi oraz siecią kanalizacyjną. Z projektu skorzystają mieszkańcy lokalni, firmy oraz instytucje publiczne z Kielc, Zagnańska i Barczy.

Ocena całego terenu objętego projektem wykazała braki w systemie wodociągowym oraz kanalizacyjnym, spowodowane niewystarczającym dostępem do kanalizacji oraz niską jakością lub brakiem systemu wodociągowego. Problemy te zostaną rozwiązane poprzez budowę około 229 km nowej sieci kanalizacyjnej, remont 9,2 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, budowę około 19,5 km nowej sieci wodociągowej i modernizację ok. 5,7 km istniejącej sieci wodociągowej. Realizacja projektu zwiększy dostęp do kanalizacji o 51,5% w Zagnańsku, 7% w Kielcach i 12,2% w Barczy.

Cele operacyjne

Projekt przyczyni się do osiągnięcia priorytetów poprawy infrastruktury oraz ochrony środowiska w Polsce. Właścicielem i operatorem instalacji, które powstaną w ramach projektu, będą Wodociągi Kieleckie Spółka z.o.o. Firma ta jest własnością Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Przy realizacji projektu powstanie prawdopodobnie 35 miejsc pracy, a w fazie eksploatacyjnej 23 nowe stanowiska.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Wszechstronna ochrona wód gruntowych w aglomeracji kieleckiej” ma zapewniony łączny budżet 113 137 713 EUR, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 75 721 939 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

01/01/2007