Modernizacja linii kolejowej Okęcie – Radom w celu usprawnienia transportu pasażerskiego

Modernizacja linii między Okęciem a Radomiem oraz unowocześnienie istniejącej stacji w Radomiu usprawni pasażerski transport kolejowy i przyniesie korzyści dla środowiska.

Inne narzędzia

 

Projekt przewiduje modernizację w sumie 49 km torów linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy) między Okęciem a Radomiem, co ma zapewnić zwiększenie udziałów rynkowych kolei w sektorach przewozów pasażerskich i towarowych.

Korzyści dla społeczeństwa

Unowocześnienie linii w ramach tego i kolejnego projektu, który zostanie zrealizowany w późniejszym terminie, ma spowodować zwiększenie jej wykorzystania na potrzeby transportu pasażerskiego i towarowego. Modernizacja obejmie eliminację kolizji okablowania oraz budowę lokalnych centrów sterowania. Planuje się także zbudowanie przepustów dla zwierząt i korytarzy ekologicznych. Usprawnienia zwiększą dopuszczalne obciążenie linii oraz pozwolą zwiększyć szybkość przewozu pasażerów i ładunków.

Inwestycje infrastrukturalne

Przewiduje się modernizację systemów torów, w tym podtorzy oraz systemów odwadniania i zasilania. Ponadto planuje się zbudowanie dróg dojazdowych, budowę nowych lub ulepszenie istniejących systemów decyzyjno-kontrolnych i sygnalizacyjnych oraz modernizację istniejących stacji. Według szacunków wartość czasu zaoszczędzonego dzięki skróceniu podróży w wyniku tych inwestycji wyniesie w transporcie pasażerskim 12 321 654 EUR rocznie. Przychody wygenerowane z opłat za dostęp do torów zapewnią samofinansowanie się projektu.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” wynosi 428 684 241 EUR, z czego 239 362 559 EUR pochodzi ze środków Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015