Nowe zaplecze dla uniwersyteckich wydziałów chemii i biologii

Celem przedmiotowego projektu jest modernizacja Uniwersytetu Gdańskiego dzięki budowie nowoczesnych budynków o powierzchni 52 tys. m2 dla wydziałów chemii i biologii.

Inne narzędzia

 

Z punktu widzenia studentów oznacza to większą liczbę miejsc, a w przypadku wykładowców przekłada się na więcej stanowisk pracy, wraz z dostępem do najnowszych technologii edukacyjnych, łącznie z nauczaniem przez Internet.

Stare grunty, nowa wizja

Zaniedbana infrastruktura tych wydziałów oznaczała do tej pory niską jakość oferowanych usług edukacyjnych, przez co odnotowano spadek zainteresowania studiami oraz nauczaniem w tych placówkach. Głównym założeniem projektu jest zatem umocnienie pozycji Uniwersytetu Gdańskiego poprzez utworzenie dynamicznego centrum edukacyjno-naukowego o znaczeniu europejskim. Uniwersytet Gdański będzie odpowiadać za wdrożenie nowej infrastruktury i zarządzanie nią. Nowe budynki będą umiejscowione w obrębie istniejącego kampusu w dzielnicy Oliwa (który w przyszłości będzie nosił nazwę Kampusu Bałtyckiego). Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje również stworzenie nowoczesnej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, wyposażenie zaplecza w nowy sprzęt do celów edukacyjnych i naukowych, interaktywne narzędzia nauczania, dostęp do szerokopasmowego Internetu i bezprzewodową sieć komputerową.

Środowisko gotowe na wyzwania świata

Budynek wydziału biologii (którego planowana powierzchnia całkowita wynosić będzie ok. 23 300 m2) ma składać się z jednego pięciopoziomowego i dwóch czteropoziomowych skrzydeł połączonych wspólnym holem. Budynek obejmować będzie także dwa audytoria, trzy sale wykładowe, 71 laboratoriów i 38 pracowni specjalistycznych. Przewidziano także budowę cieplarni do celów naukowych. Budynek będzie wyposażony w systemy klimatyzacji i wentylacji (z filtrami bakteriologicznymi), sprzęt próżniowy, sprzęt do sprężania powietrza i destylacji wody, sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu oraz sieci informatyczne i teletechniczne.
Na potrzeby wydziału chemii zostaną wybudowane dwa obiekty edukacyjno-naukowe połączone pasażem (o całkowitej powierzchni wynoszącej ok. 28 600 m2). W budynkach przewidziano pięć audytoriów, 18 sal wykładowych, 22 laboratoria, dwie pracownie specjalistyczne i 18 sal komputerowych. Strefa ograniczonego dostępu obejmować będzie także specjalistyczne laboratoria o powierzchni niemal 4 tys. m2. Oprócz tego, z myślą o działalności z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej, powstanie zaplecze technologiczne.

Studenci i wykładowcy zachwyceni nowymi perspektywami

Realizacja tego projektu przyniesie korzyści głównie młodzieży. Spodziewana liczba bezpośrednich użytkowników obiektów ma wzrosnąć do 1650 do 2015 r. (85 nowych miejsc). Pośrednimi beneficjentami będzie także obecny personel dydaktyczno-naukowy w liczbie 201 osób, który korzystać będzie z nowego zaplecza. Utworzone zostaną również cztery nowe stanowiska dydaktyczne.


Data projektu

07/02/2011