Czystsze powietrze w Zespole Elektrowni Dolna Odra

Zasilana węglem elektrownia położona w północno-zachodniej Polsce zbuduje nową instalację odsiarczania spalin, spełniającą wymogi unijne.

Inne narzędzia

 

Instalacja poprawi jakość powietrza dzięki ograniczeniu emisji dwutlenku siarki (SO2) oraz pyłu do poziomów poniżej tych dopuszczalnych dla wielkich elektrowni do roku 2016. W konsekwencji dwa kotły elektrowni będą mogły pracować bez przerwy.

Oczyszczanie spalin

Działanie nowej instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą (WFDG) w Dolnej Odrze będzie polegało na reakcji chemicznej, w której dwutlenek siarki pochodzący ze spalin reaguje z węglanem wapnia, a produktem reakcji jest gips. W procesie będą wykorzystywane spaliny pochodzące z dwóch jednostek produkujących dwutlenek siarki — trujący gaz, który przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy i zanieczyszczeń pyłowych powietrza.

Reakcja będzie przeprowadzana w stalowym aparacie absorpcyjnym, w którym spaliny są spryskiwane wodną zawiesiną węglanu wapnia. Osobna jednostka będzie produkować węglan wapnia w formie roztworu, który można będzie następnie pompować do aparatu absorpcyjnego. Roztwór gipsu będzie następnie odwadniany, tak aby produkt uboczny nadawał się do innych zastosowań. Zostaną wybudowane także dwa nowe przenośniki taśmowe, które będą przewoziły suchy gips do urządzenia magazynującego, skąd będzie on ładowany na środki transportu. Ponadto zmodernizowany zostanie jeden z kominów elektrowni, tak aby mógł filtrować mokre spaliny powstałe w procesie odsiarczania.

Znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Nowa jednostka ograniczy emisje SO2 z dwóch kotłów do poziomu poniżej 200 mg/m³, przy 6% zawartości tlenu. W ten sposób elektrownia będzie działać zgodnie z wymogami unijnymi, wynikającymi z dyrektywy unijnej w sprawie kontroli emisji z dużych instalacji (2001/80/EC). Łączne ograniczenie zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez elektrownię wyniesie 5649 Mg dwutlenku siarki (SO2) rocznie i 475 Mg zanieczyszczeń pyłowych powietrza rocznie.

Ponadto w wyniku koncentracji niższej niż ta wymagana od 1 stycznia 2016 (dozwolony poziom SO2 po 1 stycznia 2016 dla jednostek emitujących zanieczyszczenia będzie wynosił 400 mg/m³, przy każdej jednostce o czasie operacyjnym 7500 h) Dolna Odra będzie mogła pracować z wykorzystaniem jednocześnie dwóch jednostek, bez limitów czasowych.

Elektrownia węglowa Dolna Odra została uruchomiona w latach 70. XX wieku i ma osiem jednostek generujących energię. Jest ona własnością państwa.

Dwutlenek siarki powstaje w czasie spalania paliwa kopalnego. Paliwa uwalniają siarkę, która w przewodzie kotła łączy się z tlenem.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Budowa instalacji odsiarczającej dla bloków 5–6 w Elektrowni Dolna Odra” ma zapewniony łączny budżet 40 628 912 EUR, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 5 565 604 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

01/01/2007