Wielka inwestycja w wysokiej jakości sieć kanalizacji sanitarnej

Niewielkie miasto w centralnej Polsce przygotowuje się do modernizacji sieci wodno-ściekowej. Prace obejmą budowę nowych instalacji takich jak stacje uzdatniania wody oraz rozbudowę i modernizację sieci, rurociągów i oczyszczalni ścieków.

Inne narzędzia

 

Współfinansowana ze środków unijnych inwestycja ma trwać 36 miesięcy. Po jej ukończeniu około 68 400 mieszkańców miasta będzie miało zapewniony dostęp do nowej sieci sanitarnej o najwyższym standardzie.

Uporządkowana gospodarka ściekowa

Piotrków Trybunalski położony jest w województwie łódzkim w centralnej Polsce. Ten ważny ośrodek usług logistycznych ma około 80 tysięcy ludności.

Projekt modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków wynika z potrzeby uporządkowania systemu sanitarnego zgodnie z najnowszymi unijnymi i krajowymi standardami jakości z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Inwestycja służyć będzie głównie zapewnieniu poprawy jakości wód powierzchniowych i ochrony wód podziemnych. Przewiduje się, że do końca 2014 nastąpi modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Ponadto przeprowadzona zostanie budowa i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, wodociągowej i deszczowej.

Projekt obejmuje swoim zakresem Piotrków Trybunalski i sąsiednie gminy, w tym Wolę Krzysztoporską, Sulejów, Grabicę, Moszczenicę i Rozprzę. Realizowany będzie w części aglomeracji znajdującej się w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego.

Spełnienie standardów unijnych

Średnia wydajność stacji uzdatniania wody po modernizacji i rozbudowie ma wzrosnąć z 7 000 m3/d do 12 000 m3/d, a nowe odcinki sieci wodociągowej będą miały długość 5,7 km. Ponadto zmodernizowany zostanie odcinek wodociągu o łącznej długości pół kilometra.

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie rozbudowana o najdłuższy, wynoszący 17,7 km, odcinek rurociągu grawitacyjnego wraz z przepompowniami, studzienkami i komorą zasuw. Przeprowadzona zostanie modernizacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, tej drugiej na odcinku 13,4 km.

Nastąpi modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, co pozwoli zwiększyć jej przepustowość o około 25%. Inwestycja obejmie kolektor ścieków oczyszczonych na rzece Moszczance oraz technologię przeróbki osadów. Przeprowadzona zostanie także renowacja magistrali ścieków oczyszczonych wraz z rurociągiem tłocznym o długości 12,9 km i kanałem odpływowym o długości 6,7 km. Odwodnione osady posłużą do rekultywacji miejscowego wysypiska odpadów.

Przewidywane korzyści z inwestycji obejmują kompletną sieć kanalizacji sanitarnej dla 91% mieszkańców. Odsetek ten wzrośnie do 98% po planowanej zmianie granic administracyjnych miasta.


Data projektu

30/07/2010