Śląskie miasto dąży do osiągnięcia europejskiego standardu wody pitnej i ścieków

Jaworzno, miasto w południowej Polsce, realizuje dwufazowy program inwestycyjny dotyczący zaopatrzenia w wodę pitną i odprowadzania ścieków.

Inne narzędzia

 

Pierwszy z tych projektów obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości 86 km, co da dostęp do niej ponad 80% mieszkańców. Zaopatrzenie w wodę pitną zostanie dodatkowo zabezpieczone dzięki zapewnieniu alternatywnego źródła dostaw.

Ograniczony dostęp do kanalizacji

Jaworzno, leżące we wschodniej części Górnego Śląska, około 20 km na południowy wschód od Katowic, ma około 95 600 mieszkańców. Obecnie jedynie 72 % z nich ma dostęp do sieci kanalizacyjnej.

Ten czteroletni projekt ma na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej. W jego skład wchodzi także zapewnienie alternatywnego źródła wody w celu zastąpienia istniejącego źródła zewnętrznego, co zapewni bezpieczeństwo dostaw i obniży koszt wytwarzania wody pitnej dla miasta. Dodatkowe prace mają wyeliminować usuwanie nieoczyszczonych ścieków z dzielnicy Szczakowa. Będzie to wynikiem wybudowania ciśnieniowych kanałów ściekowych i transportu nieczystości kanałami do obszaru odpływowego oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb.

Oczyszczalnia ścieków zostanie wybudowana na ujęciu Piaskownia na magistrali głównej, głównym rurociągu łączącym zakład z miejską siecią wodociągową. Po wdrożeniu projektu ścieki z miasta Jaworzno będą transportowane do istniejącej oczyszczalni Jaworzno-Dąb.

Nowy rozległy system

W wyniku tego projektu około 75 840 mieszkańców Jaworzna zostanie przyłączonych do systemu odprowadzania ścieków, co daje 10 % wzrost. Zbiorcza wartość pokrycia systemem odprowadzania ścieków zostanie zwiększona o około 12 %, co odpowiada odsetkowi populacji wynoszącemu 94 %. Ponadto oczyszczalnia ścieków na tym obszarze będzie mogła usuwać siedmiokrotnie więcej zanieczyszczeń niż dotychczas. Oczekuje się, że w wyniku przeprowadzonych prac zostaną oczyszczone zasoby wód gruntowych i stanie się możliwe lepsze ich wykorzystanie.

Pobór wody pitnej ze zbiorników lokalnych wzrośnie o około 40 %. Dzięki temu poprawi się jakość wody, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw z różnych źródeł i braku przerw w dostawach.

Praca nad oddzielnym projektem uzupełniającym, niefinansowanym częściowo z funduszy UE, ma mieć na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej wokół miasta. Projekty fazy pierwszej i drugiej mają zapewnić zgodność uzdatniania wody w Jaworznie z dyrektywą UE dotyczącą uzdatniania ścieków komunalnych.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu „Modernisation and expansion of the sewerage system in the city of Jaworzno – phase I” (Modernizacja i rozwój systemu kanalizacyjnego Jaworzna — faza I) wynosi 49 552 200 EUR, z czego w okresie planowania 2007–2013 kwota 32 570 900 EUR zostanie wyasygnowana z Funduszu Spójności.

Data projektu

10/07/2012