Rozbudowa sieci kanalizacyjnej zapewni potrojenie lokalnego wskaźnika podłączeń

Odsetek mieszkańców podłączonych do kanalizacji wzrośnie z 30% w 2009 r. do niemal 100% w 2015 r.

Inne narzędzia

 

Zaspokojenie potrzeb rosnącej populacji

Znaczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwoli podnieść jakość życia i zapewnić lepszą ochronę środowiska wokół miejscowości Marki leżącej na przedmieściach Warszawy. Ta szybko rozwijająca się miejscowość, licząca obecnie około 23 tys. mieszkańców, jest położona na północny wschód od stolicy Polski.

Projekt pozwoli zwiększyć wskaźnik podłączeń do kanalizacji z 30,3% (równoważna liczba mieszkańców: 10 754) w 2009 r. do 96,7% (równoważna liczba mieszkańców: 34 874) w 2015 r., co oznacza, że w ciągu sześciu lat system oczyszczania ścieków zapewni dodatkowo obsługę ilości ścieków równoważnej ponad 20 tys. mieszkańców. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków „Czajka” zlokalizowanej w północno-wschodniej części Warszawy.

Poza zapewnieniem mieszkańcom Marek dostępu do sieci kanalizacyjnej, projekt przyniesie też inne korzyści — przyczyni się do lepszej ochrony środowiska wokół tej miejscowości, ograniczając odprowadzanie szkodliwych substancji do gleby i wód gruntowych. Pozwoli to poprawić jakość życia mieszkańców na znacznie większym obszarze.

150 km nowej sieci kanalizacyjnej

Plan prac przewiduje budowę ponad 150 km sieci kanalizacyjnej, nowego rurociągu do odprowadzania ścieków i 34 nowych przepompowni ścieków, a także modernizację dwóch istniejących przepompowni.

Budowa systemu będzie się wiązać z utworzeniem ośmiu miejsc pracy, natomiast długofalowa eksploatacja systemu przez następnych 25 lat będzie wymagała utworzenia pięciu miejsc pracy.

Projekt pozwoli Polsce dostosować się do zasad UE, w myśl których państwa członkowskie są zobowiązane do 2015 r. wyposażyć miasta w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Dyrektywa UE w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została przyjęta w 1991 r. Jej celem jest zapewnienie ochrony środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i pewnych sektorów przemysłu. W myśl tej dyrektywy do odbierania i oczyszczania ścieków są zobowiązane wszystkie miasta o równoważnej liczbie mieszkańców przekraczającej 2000.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt pod nazwą „Budowa systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Marki” ma zapewniony łączny budżet w wysokości 51 999 240 EUR, przy wkładzie z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 35 633 518 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/06/2012