Rewitalizacja polskiej linii kolejowej nr 353 poprawi przepustowość ruchu i skróci czas przejazdu

Modernizacja linii kolejowej Poznań Wschód – Skandawa pozwoli poprawić jakość usług transportowych w Polsce i stan techniczny kolei. Dzięki skróceniu czasów przejazdów oraz zwiększeniu komfortu podróży wzrośnie również atrakcyjność usług kolejowych.

Inne narzędzia

 

Inwestycja obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na odcinku między stacjami Inowrocław i Jabłonowo Pomorskie, z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni.  Łączna długość rewitalizowanej linii kolejowej, wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, wynosi 88 km.

Beneficjentami zmodernizowanej linii będą między innymi mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz okolicznych regionów, a także wszyscy przewoźnicy korzystający z tego odcinka linii kolejowej. Inwestycje realizowane w ramach projektu pozwolą skrócić czasy przejazdów, a także zwiększyć wygodę i poprawić jakość usług świadczonych na rzecz pasażerów. Zwiększy się również przepustowość linii kolejowej, co umożliwi korzystanie z niej większej liczbie przewoźników oraz skróci czas przejazdu.

Parametry techniczne

Inwestycja w linię nr 353 obejmuje przeprowadzenie prac podziemnych, podbicie torów i rozjazdów, budowę warstwy ochronnej i systemu odwadniania oraz modernizację przejazdów kolejowych. Możliwe także będzie przeprowadzenie pomocniczych prac automatyzacyjnych i elektrycznych, a także renowacja obiektów inżynierii lądowej, w tym przepustów, wiaduktów, mostu i podziemnego przejścia dla pieszych. Przywracane są również pierwotne parametry linii kolejowej, w tym maksymalny nacisk na oś. Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich znowu będzie wynosić 120 km/h, a towarowych 100 km/h.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)”wynosi 66 338 683 EUR, z czego 43 082 729 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/06/2015