Regulacja gospodarki wodno-ściekowej wpłynie na poprawę warunków sanitarnych w gminie Czechowice-Dziedzice

Inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w gminie Czechowice-Dziedzice zapewnią lepszy dostęp do systemu odprowadzania ścieków oraz wpłyną na poprawę warunków sanitarnych zarówno dla mieszkańców, jak i dla firm.

Inne narzędzia

 

Projekt pozwoli wyeliminować niedostatki, takie jak brak zbiorowego systemu kanalizacyjnego, zły stan sieci wodociągowej i niewystarczające moce oczyszczalni ścieków. Zmodernizowana infrastruktura sanitarna przyniesie korzyści wszystkim, tzn. mieszkańcom, zakładom przemysłowym i zakładom użyteczności publicznej na tym terenie. 

Modernizacja infrastruktury pozwoli sprostać wymogom wynikającym z przepisów unijnych

Projekt jest wdrażany w Czechowicach-Dziedzicach — małym, liczącym 43 500 mieszkańców mieście leżącym na południowej granicy konurbacji katowickiej, która stanowi największy obszar miejski w Polsce. Korzyści odniosą też sołectwa Zabrzeg i Ligota, gdyż projekt zakłada modernizację instalacji wodociągowej na ich terenie poprzez wymianę uszkodzonych fragmentów tej sieci.

Projekt obejmuje trzy odrębne elementy: modernizację oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach, budowę sieci kanalizacyjnej o długości około 121,3 km oraz wymianę około 7,4 km sieci wodociągowej na terenie gminy.

Projekt pozwoli też gminie spełnić wymagania unijnej dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Większy zasięg sieci kanalizacyjnej

Ocenia się, że do 2016 r. z nowej sieci kanalizacyjnej zacznie korzystać dodatkowo około 11 tys. mieszkańców. Według prognoz odsetek mieszkańców mających dostęp do sieci kanalizacji miejskiej wzrośnie z 77% obecnie (37 779 osób) do około 98% w roku 2015 (47 985 osób).

Oczekuje się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstanie 36 miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” wynosi 59 920 782 EUR, z czego 30 193 505 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

29/12/2014