Modernizacja linii kolejowej pozwoli skrócić czas przejazdu

Modernizacja 39 km linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Gdynią ma na celu skrócenie czasu podróży pasażerów pociągów krajowych i międzynarodowych.

Inne narzędzia

 

Jest to jeden z pięciu projektów wchodzących w skład ogólnego programu modernizacji odcinka linii kolejowej E 65 pomiędzy Warszawą a Gdynią. Jego celem jest zachęcenie większej liczby ludzi do korzystania z transportu kolejowego przez zapewnienie szybszych połączeń. Po modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z maksymalną prędkością 160 km/h, a pociągi towarowe — 120 km/h. Modernizacja pozwoli także zwiększyć nacisk osi do 22,5 tony.

Prace w ramach tego projektu będą prowadzone na dwóch odcinkach (13 km linii kolejowej nr 9 oraz 26 km linii nr 202) i obejmą modernizację torów i systemów sygnalizacji, budowę nowych peronów i unowocześnienie systemu zasilania sieci trakcyjnej. Perony większych stacji wzdłuż trasy zostaną wydłużone do co najmniej 400 m. Ponadto unowocześnione zostaną cztery przejazdy kolejowe w Gdańsku Oruni.

Inne prace modernizacyjne zostaną także przeprowadzone na mostach, przejściach dla pieszych, przejściach podziemnych, wiaduktach drogowych i kolejowych oraz przepustach. W ramach projektu zapewnione zostaną także ekrany akustyczne i środki ochrony przeciw wibracjom, w tym szyny bezstykowe, podkłady kolejowe i maty antywibracyjne. Kolejowe systemy odwadniania zostaną wybudowane w taki sposób, aby pozwalały małym zwierzętom bezpiecznie przemieszczać się pod linią. Zapewnią też ochronę źródeł wód podziemnych i powierzchniowych.

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) — który jest ogólnoeuropejską normą w zakresie sterowania ruchem pociągów — zostanie zainstalowany wzdłuż trasy najpóźniej do 2015 r.

Główne korzyści

Modernizacja spowoduje skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Warszawą a Gdańskiem oraz będzie stanowiła dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż tej trasy realną alternatywę wobec transportu drogowego. Ukończenie wspomnianych pięciu projektów cząstkowych zapewni oszczędność czasu wartą 32,4 mln EUR rocznie w 2014 r.

Z ogólnego programu modernizacji skorzystają podróżni z Austrii, Republiki Czeskiej i ze Słowacji, a także osoby wyruszające w podróż ze Skandynawii do Polski promem do portów w Gdyni i w Gdańsku. Ogólną myślą przewodnią programu jest lepsze skomunikowanie głównych ośrodków gospodarczych Polski.

Projekt został zawarty w „Master planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r.” i stanowi część unijnego programu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Program TEN-T dąży do usprawnienia infrastruktury transportowej w UE w celu zapewnienia bardziej wydajnego przepływu osób i towarów na całym jej terytorium.


Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu o nazwie „Modernizacja odcinka linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa–Gdynia — obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia” wynosi 300 457 318 EUR, z czego 129 102 699 EUR zostanie wyasygnowane z unijnego Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Data projektu

18/02/2013