Modernizacja linii kolejowej pozwoli przyspieszyć podróże i zwiększyć ich bezpieczeństwo

Główna linia kolejowa łącząca dwa polskie miasta — Warszawę i Gdynię — jest modernizowana w ramach projektu, który ma zapewnić efektywniejszą obsługę pasażerów i towarów, a także lepszą ochronę lokalnego środowiska naturalnego.

Inne narzędzia

 

Celem tego projektu jest kompleksowa modernizacja liczącego 60,32 km odcinka torów w części linii kolejowej E65 pomiędzy Warszawą a Gdynią, a dokładnie mówiąc na terenie podlegającym Lokalnemu Centrum Sterowania (LCS) Ciechanów. Modernizacja zapewni regionowi strategiczne korzyści w postaci usprawnienia transportu pasażerskiego na jednej z priorytetowych tras transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Projekt obejmuje swoim zasięgiem północną cześć województwa mazowieckiego, od Świercza do Mławy, włączając w to stacje w obu wymienionych lokalizacjach.

Modernizacja linii pozwoli podwyższyć obecne limity prędkości dopuszczalne na tej trasie. Dzięki adaptacji specyfikacji technicznej będzie można osiągać na tej linii prędkość maksymalną rzędu 160 km/h w przypadku pociągów pasażerskich oraz nawet 200 km/h w przypadku składów zespolonych do przewozu pasażerów. Pociągi towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h. Planowane zmiany pozwolą też zwiększyć obciążenia osi do 225 kilonewtonów, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo ruchu. Modernizacja umożliwi też spełnienie wymagań sformułowanych w ramach różnych międzynarodowych umów o komunikacji kolejowej i zgodności operacyjnej.

Kompleksowy harmonogram prac

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez modernizację systemów torów, w tym podtorzy, nasypów i systemów odwadniania. Wzdłuż torów zostaną zainstalowane systemy kontroli ruchu klasy podstawowej. Modernizacja systemu trakcyjnego obejmie 135 km sieci, planuje się też wymianę całego sprzętu zasilającego na urządzenia zapewniające napięcie 1 kV. Tymczasowo nowa sieć telekomunikacyjna i związany z nią sprzęt zostaną zainstalowane na bazie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej.

Plan prac przewiduje też usunięcie większości skrzyżowań z ruchem pojazdów i pieszych. Planuje się budowę ośmiu podziemnych przejść dla pieszych oraz modernizację jednego skrzyżowania z ruchem pojazdów. Prace budowlane obejmą także zbudowanie 7 mostów, 10 wiaduktów kolejowych, 21 wiaduktów drogowych i 1 wiaduktu dla pojazdów i pieszych.

W projekcie uwzględniono też kwestie ochrony środowiska — zaplanowano w nim adaptację lub budowę 39 przepustów i 6 kładek, które pozwolą zwierzętom bezpiecznie przemieszczać się pod lub nad linią kolejową.

Skrócenie czasów podróży

Modernizacja spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Warszawą a Gdańskiem oraz pomiędzy innymi miastami na tej trasie. Na przykład w sektorze LCS Ciechanów czasy podróży pociągów kwalifikowanych zostaną skrócone o około 25 minut, natomiast w przypadku wolnych pociągów pasażerskich o 10 minut. Na linii E65 (Warszawa–Gdańsk) podróże pociągami kwalifikowanymi ulegną skróceniu o około 97 minut, a podróże wolnymi pociągami pasażerskimi o około 45 minut. Udoskonalenia te spowodują w 2013 r. skrócenie czasów podróży pasażerów warte około 44,51 mln EUR rocznie.

Rząd polski przyjął „Centralny plan rozwoju transportu kolejowego w Polsce do 2030 r.”. Zgodnie z tym planem od 2021 r. wzdłuż linii E65 poruszać się będą tylko pociągi pasażerskie. Projekt ten należy do priorytetowych zamierzeń planu centralnego, którego celem jest usprawnienie transportu pasażerskiego i towarowego na trasach sieci TEN-T.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu „Modernizacja odcinka linii kolejowej E65/C-E65 na trasie Warszawa-Gdynia w obrębie LCS Ciechanów” wynosi 424 375 222 EUR, z czego w okresie planowania 2007–2013 kwota 270 072 391 EUR zostanie wyasygnowana z Funduszu Spójności.

Data projektu

01/01/2007