Generalny remont linii kolejowej pomiędzy dwoma dużymi miastami Polski

Na linii kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią trwa generalny remont, który zwiększy bezpieczeństwo i skróci czas podróży pasażerów.

Inne narzędzia

 

Warszawa jest największym, zaś Łódź – trzecim co do wielkości miastem Polski, a mieszka w nich łącznie ok. 2,5 miliona osób. Oba miasta położone są w środkowej Polsce. Celem projektu jest modernizacja ponad 57-kilometrowej linii kolejowej łączącej oba miasta. Realizacja projektu będzie przebiegała zgodnie ze standardami wymaganymi na mocy Europejskiej umowy o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) i Europejskiej umowy o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC) oraz na podstawie polityki w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i oceny potrzeb infrastrukturalnych w transporcie (TINA).

Gruntowna modernizacja

Modernizacja linii obejmuje różne elementy. Przede wszystkim modernizowany jest układ torowy, w tym podtorze, nasypy i system odwadniania. Oprócz tego modernizacją objęta jest sieć trakcyjna i układ zasilania, w przypadku których chodzi o budowę nowych podstacji, remont kabin sekcyjnych oraz modernizację urządzeń i instalacji prądotwórczych do 1 kV.

Dodatkowo modernizowany jest system sterowania ruchem kolejowym, tak aby większość posterunków ruchu była wyposażona w nowoczesne komputery do zarządzania ruchem kolejowym. W związku z tym wdrażany jest europejski system zarządzania ruchem kolejowym/europejski system sterowania ruchem pociągów (ERTMS/ETCS) w celu usprawnienia sygnalizacji i sterowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa pociągów.

Prace budowlane prowadzone są na trzech mostach, trzech wiaduktach kolejowych, dwóch przejazdach kolejowych, dwóch przejściach podziemnych i dwóch przepustach, przy czym część istniejących obiektów zostanie zachowana i wyremontowana, np. przejazdy kolejowe, przejścia podziemne i przepusty. Nie zapomniano też o wymogach ochrony środowiska, w związku z czym planowana jest budowa ekranów dźwiękochłonnych i mat antywibracyjnych oraz przejść dla małych zwierząt.

Większa prędkość, większa wygoda, większe bezpieczeństwo

W wyniku intensywnych prac modernizacyjnych zniesione zostaną ograniczenia prędkości obowiązujące obecnie na trasie, dzięki czemu średni czas podróży skróci się o 13 minut (w zależności od rodzaju pociągu i liczby przystanków). Nowe ograniczenia prędkości będą wynosiły 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

Ponadto wzmocnione zostanie bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Maksymalny nacisk osiowy zostanie zwiększony do 22,5 tony na oś. Usprawnienia w transporcie towarowym będą korzystne dla przedsiębiorstw, a poprawę odczują zwłaszcza operatorzy przewozów towarowych. Dla mieszkańców terenów położonych wzdłuż linii kolejowej największe korzyści będą wynikały ze zwiększenia prędkości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Jak już wspomniano, w ramach projektu linia kolejowa zostanie również dostosowana do wymaganych standardów. Prace modernizacyjne stanowią jeden z etapów jeszcze większego projektu, który podniesie standard całej polskiej sieci kolejowej.

Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w projekcie „Modernizacja linii kolejowej Warszawa–Łódź, etap II, Lot A, odcinek Warszawa Zachodnia–Miedniewice (Skierniewice)” wynosi 516 784 607 EUR, z czego 240 331 548 EUR pochodzi z Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Data projektu

23/05/2013