Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami w Polsce

W ramach dużego programu inwestycyjnego opracowano w Polsce zintegrowany system informatyczny i bazę danych geograficznych, aby przeciwdziałać zagrożeniom naturalnym i przemysłowym.

Inne narzędzia

 

Dane gromadzone w tzw. „Informatycznym Systemie Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) są równocześnie udostępniane służbom takim jak policja i straż pożarna, co skraca czas i zwiększa dokładność reagowania na zagrożenia. System ten stanowi rozszerzenie systemów zapobiegania zagrożeniom, zwiększa zatem bezpieczeństwo obywateli i ogranicza jednocześnie straty gospodarcze ponoszone w wyniku groźnych zjawisk takich jak powódź.

Główny element systemu ISOK, obsługujący wymianę danych między wszystkimi jego użytkownikami, znajduje się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Pozwala on wyszukiwać dane pod kątem określonych kryteriów i jest zgodny z podobnymi systemami w Polsce i Europie.

Kolejny kluczowy element systemu, ISOK-KZGW, jest zainstalowany w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) i zawiera System Informatyczny Gospodarki Wodnej (SIGW).

Precyzyjne i szybkie reagowanie

Poza tymi dwoma elementami w skład systemu ISOK wchodzi również baza danych ze szczegółowymi mapami, na których widoczne są obszary zagrożone powodzią. Za jego pomocą można też szczegółowo szacować straty na zalanych terenach. Dostępne są też dokładne i szybkie aktualizacje danych na temat potencjalnych zagrożeń pogodowych takich jak silne wiatry i gęste mgły. System udostępnia również spis wszystkich zasobów informatycznych i komunikacyjnych dostępnych dla instytucji współpracujących ze sobą w ramach zarządzania kryzysowego. Ponadto cenne informacje z systemu ISOK wspomagają podejmowanie decyzji w niebezpiecznych sytuacjach.

Ogólnie rzecz biorąc, ten innowacyjny system ogranicza straty spowodowane przez powodzie, usprawnia planowanie przestrzenne, pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zwiększa poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz przyspiesza reagowanie w ramach zarządzania kryzysowego. 

Oczekuje się, że w ramach projektu powstanie około 40 stałych i bezpośrednich miejsc pracy. Projekt ISOK umożliwia Polsce spełnienie wymagań sformułowanych w unijnej dyrektywie powodziowej.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)” wynosi 75 538 065 EUR, z czego 50 553 385 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji” programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015