Modernizacja polskiej linii kolejowej E65 w celu zapewnienia szybszych i bezpieczniejszych przejazdów

Trwa modernizacja głównego odcinka linii kolejowej E65 łączącej dwa polskie miasta — Warszawę i Gdynię — co ma zapewnić efektywniejszą obsługę pasażerów, a także lepszą ochronę środowiska naturalnego. Modernizacja zapewni także regionowi strategiczne korzyści w postaci usprawnienia transportu pasażerskiego na jednej z priorytetowych tras transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Inne narzędzia

 

Projekt obejmuje modernizację liczącego 53 km odcinka torów na linii kolejowej E65 między Warszawą a Gdynią, podlegającego Lokalnemu Centrum Sterowania (LCS) Działdowo. Linia ta biegnie przez powiaty mławski, działdowski i nowomiejski.

Oczekuje się, że po modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły jeździć tą trasą z maksymalną prędkością 160 km/h, natomiast pociągi towarowe będą tam mogły osiągać maksymalnie 120 km/h. Zdaniem ekspertów wartość czasu zaoszczędzonego dzięki takiemu wzrostowi prędkości w transporcie pasażerskim wyniesie w samym tylko 2015 r. 35,3 mln EUR.

Rozbudowany harmonogram prac

Modernizacja obejmuje ułożenie podtorza oraz budowę nasypów i systemu odwadniania. Jednocześnie wzdłuż torów i na stacjach zostaną zainstalowane systemy sterowania ruchem. Prace obejmują także budowę lub renowację 8 mostów drogowych, 11 mostów kolejowych i 2 kładek dla pieszych.

Wzdłuż całej linii instalowane są najnowocześniejsze technologie, w tym linie światłowodowe i miedziane do transmisji danych, urządzenia do zdalnego sterowania transmisją cyfrową, instalacje telekomunikacyjne, montowany na platformach sprzęt do informowania pasażerów, systemy przeciwpożarowe i zapobiegające kradzieży oraz sprzęt radiokomunikacyjny.

W projekcie uwzględniono też kwestie ochrony środowiska — zaplanowano budowę lub przebudowę ośmiu przejść podziemnych, a także rekonstrukcję czterech mostów nad wodą, które będą pełnić funkcję przepustów dla zwierząt. Przewidziano również instalację ekranów akustycznych, urządzeń zniechęcających potencjalnych złodziei, a także systemu torów i odwodnienia.

Projekt ten stanowi kluczowy etap ogólnego programu modernizacji całej linii kolejowej E65.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa-Gdynia, obszar LCS Działdowo” wynosi 370 929 464 EUR, z czego 205 319 297 EUR pochodzi ze środków Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015