Modernizacja stacji kolejowej w Łodzi w celu utworzenia węzła transportu multimodalnego

W ramach finansowanego ze środków UE projektu zbudowano i zmodernizowano kluczowe elementy infrastruktury drogowej w celu utworzenia węzła transportu multimodalnego na stacji kolejowej Łódź Fabryczna w centrum Łodzi. Poprzez zintegrowanie polskiej sieci kolejowej z innymi rodzajami transportu, w tym z systemami parkingów samochodowych i powiązaną infrastrukturą, zespół projektu zamierza zwiększyć konkurencyjność miejskiego transportu publicznego w obszarze metropolitalnym.

Inne narzędzia

 

Głównymi beneficjentami projektu będą mieszkańcy obszaru metropolitalnego Łodzi, którzy korzystają z połączeń kolejowych, autobusowych i tramwajowych w celu poruszania się po mieście. Zakres projektu obejmował renowację odcinków dróg otaczających stację kolejową, aby zapewnić autobusom, taksówkom i samochodom osobowym bezpośredni dostęp do obiektów kolejowych i stworzyć funkcjonujący węzeł przesiadkowy. Ułatwi to pasażerom dostęp do połączeń kolejowych do innych części regionu oraz do miast europejskich, takich jak Berlin i Praga.

Stacja została zamknięta w październiku 2011 r. w celu przeprowadzenia modernizacji. Łódź, położona w środkowej Polsce, jest trzecim największym miastem w kraju, o liczbie mieszkańców przekraczającej 700 000. Miasto posiada korzystną lokalizację w środkowej Polsce, a w jego pobliżu kilka przedsiębiorstw ulokowało swoje centra logistyczne.

Gruntowny remont

Projekt, który stanowi uzupełnienie innych projektów ukierunkowanych na całkowitą renowację stacji kolejowej Łódź Fabryczna, nie obejmował budowy ani modernizacji infrastruktury kolejowej. Jego celem było połączenie obiektu z siecią drogową i powiązaną infrastrukturą.

Wiązało się to z budową i modernizacją linii tramwajowych oraz budową przystanków tramwajowych i autobusowych, w tym przystanków tranzytowych dla autobusów miejskich oraz przystanków podziemnych dla autobusów regionalnych i długodystansowych, a także z budową systemu ramp i dróg dostępowych do nowego węzła transportu multimodalnego. Utworzono również parking samochodowy „Park & Ride” oraz podziemny parking dla rowerów.

Rezultatem działań prowadzonych w ramach projektu było rozszerzenie miejskiej sieci tramwajowej i trolejbusowej o około 0,8 km, a także zmodernizowanie istniejącego odcinka sieci na długości około 0,6 km.

Korzyści dla transportu miejskiego

Zespół projektu przewiduje, że odnowa węzła transportowego przyczyni się do ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów w mieście, co zapewni roczne oszczędności na poziomie 487 329 EUR dzięki zmniejszeniu kosztów obsługi pojazdów i kosztów związanych ze zwalczaniem skutków niekorzystnego wpływu na środowisko. Przewidywano, że liczba osób korzystających z miejskiego transportu publicznego osiągnie 7 498 658 pasażerów w 2016 r.

Beneficjentem projektu będzie Łódź, która będzie zarządzać obiektami i infrastrukturą utworzoną w ramach projektu. Obsługa obiektów zostanie powierzona miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacyjnemu na podstawie oddzielnej umowy.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Węzeł transportu multimodalnego na stacji kolejowej Łódź Fabryczna” wyniosła 110 800 655 EUR, przy czym wkład unijnego Funduszu Spójności o wartości
85 766 536 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Transport przyjazny środowisku”.

Data projektu

23/03/2017