Plany usprawnienia infrastruktury wodnej

Nowy projekt pozwoli znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa i jakości zasobów wodnych dla tysięcy mieszkańców Polski. Program zakłada całościową modernizację infrastruktury kanalizacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim i w pięciu sąsiednich gminach, która obsługuje łącznie 125 tys. osób.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmie wszystkie aspekty odprowadzania ścieków oraz oczyszczania i dystrybucji wody pitnej, w tym przepompownie, kolektory kanalizacyjne i zakłady oczyszczania ścieków. Istnieją także plany przebudowy lub, jeśli się to okaże konieczne, wymiany wodociągów, aby zwiększyć liczbę osób z dostępem do wody pitnej.

W ramach programu planuje się modernizację zbiorników napowietrzających oraz wymianę rur i łączników między nimi.  Rurociągi tłoczne zastąpią także bardziej tradycyjne lecz mniej niezawodne i nie tak bezpieczne otwarte systemy, eliminując emisję brzydkich zapachów.

Kolejne planowane działanie to stopniowa wymiana potencjalnie bardzo niebezpiecznego azbestocementu wykorzystanego do budowy odcinków wodociągów położonych pomiędzy Janczewem a Gralewem i w samym Gralewie.

Głównym celem tej inwestycji jest poprawa jakość wody pitnej oraz zapewnienie większej liczbie ludzi dostępu do instalacji wodociągowej. Projekt ten pozwoli także polskim władzom i zakładom użyteczności publicznej spełnić wymogi unijnych dyrektyw dotyczących wody i ścieków.

Po zakończeniu prac nowy, liczący 150 km odcinek kanalizacji zostanie włączony do sieci regionalnej. Projekt zakłada też modernizację około 15,4 km istniejącego systemu. Ponadto zmodernizowana zostanie jedna oczyszczalnia ścieków i trzy zakłady uzdatniania wody.

Dążenie do zapewnienia bezpieczniejszych i sprawniejszych dostaw wody

Prace modernizacyjne są w toku, a wykonywane prace pozwolą wyeliminować odcinki rurociągu zawierające niebezpieczny azbest. Projekt przyniesie też kilka innych korzyści, w tym zmniejszenie zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych. Kolejna oczekiwana korzyść to neutralizacja osadów ściekowych.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Związku Celowego Gmin MG-6” wynosi 83 719 870 EUR, z czego 42 038 565 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

26/11/2014