Otwarcie drzwi do gospodarki cyfrowej

Szybszy i stabilniejszy Internet w województwie podlaskim przyczyni się do realizacji Agendy cyfrowej dla Europy. Wdrożenie nowej sieci sprawi, że usługi szerokopasmowe obejmą kolejne 173 tys. osób.

Inne narzędzia

 

Projekt zakłada budowę regionalnej światłowodowej infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej. Będzie ona uzupełnieniem infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do operatorów działających w regionie i będą mogły z niej na sprawiedliwych zasadach korzystać firmy świadczące usługi hurtowe i dostępu abonenckiego mieszkańcom i miejscowym firmom.

Istotnym celem jest obniżenie ponoszonych w województwie podlaskim kosztów inwestycji w tzw. sieci dostępowe nowej generacji (NGA), których celem jest objęcie wszystkich Europejczyków zasięgiem bardzo szybkich usług szerokopasmowych do 2020 r. Przyczyni się to do zwalczania „wykluczenia cyfrowego” na tych terenach województwa, które obecnie są pozbawione nawet podstawowych usług tego typu.

Sieć światłowodowa

Infrastruktura będzie się składać z elementów pasywnych i aktywnych. Łącznie będą one tworzyć sieć światłowodową o łącznej długości 1 852 km, wewnętrznie połączoną za pomocą ponad 170 węzłów dystrybucyjnych i ośmiu węzłów szkieletowych. Każdy regionalny węzeł szkieletowy będzie stanowił osobny obszar inwestycji pod względem fizycznej implementacji projektu.

Po zakończeniu projektu w 2015 r. w zasięgu podstawowej infrastruktury szerokopasmowej znajdzie się 88 % mieszkańców województwa, co oznacza wzrost o prawie 12 %. Ponadto ponad dwie trzecie mieszkańców województwa będzie mieć dostęp do wymagających prędkości nawet 30 Mb/s usług NGA (wzrost o 12,5 %).

Sieć będzie monitorowana i zarządzana z osobnego centrum. Projekt obejmuje także element szkoleniowy, który służy rozpowszechnieniu informacji o nowej sieci wśród mieszkańców, aby miała ona jak najwięcej użytkowników.

Inicjatywa ta jest częścią europejskiego programu budowy liczącej 6 100 km długości infrastruktury szerokopasmowej we wschodniej Polsce, czyli jeszcze w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim.

Oczekuje się, że projekt przyczyni się do powstania 600 nowych miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej — województwo podlaskie” wynosi 51 185 574 EUR, z czego 43 507 737 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


Data projektu

09/04/2014