Nowe instalacje i urządzenia służące zagospodarowaniu odpadów to duże korzyści dla środowiska i większa produkcja energii

Budowa dwóch nowych zakładów unieszkodliwiania i utylizacji odpadów w regionie białostockim zapewni mieszkańcom również elektryczność i ogrzewanie.

Inne narzędzia

 

Jeden z tych zakładów, znajdujący się w Hryniewiczach, obejmuje:

  • kompostownię;
  • sortownię selektywnie zbieranych odpadów;
  • ośrodek utylizacji odpadów;
  • ośrodek rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych o wydajności 2,5 tys. ton rocznie;
  • magazyny do przechowywania 2 tys. ton odpadów niebezpiecznych rocznie;
  • magazyny na odpady przetworzone.

Celem inwestycji jest również zamykanie i rekultywacja istniejących wysypisk śmieci oraz modernizacja kompostowni odpadów biodegradowalnych.

Ogrzewanie ze śmieci

Drugi zakład znajduje się w Białymstoku. Jest to spalarnia śmieci, w której palone będą różne odpady komunalne uzyskane w wyniku segregacji odpadów powstałych wskutek utrzymywania terenów zielonych, selektywnie zebrane surowce, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe i budowlane. W będącym obecnie w budowie zakładzie ma być utylizowanych 120 tys. ton odpadów rocznie, m.in. dzięki zastosowaniu:

  • sprawdzonego w praktyce innowacyjnego rusztu poziomego, który pozwala na spalanie odpadów o różnych właściwościach kalorycznych;
  • zintegrowanego pieca z kotłem umożliwiającym odzyskiwanie energii;
  • systemu optymalnego odzyskiwania energii z odpadów, która następnie służy do ogrzewania wody na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej i wytwarzania elektryczności dla odbiorców indywidualnych.

W celu redukcji tlenków azotu spalarnia jest również wyposażona w system oczyszczania spalin, który spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji. Zanieczyszczenia kwaśne, pył, metale ciężkie, dioksyny i furany są natomiast redukowane przy udziale półsuchej technologii oczyszczania spalin.

zacuje się, że w fazie wdrożenia projektu powstanie 10 nowych miejsc pracy, natomiast jego realizacja zaowocuje 37 nowymi stanowiskami.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wynosi 162 881 401 EUR, z czego 52 189 473 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w ramach priorytetu „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

14/08/2014