Nowy zakład termicznego przetwarzania odpadów dla obszaru metropolitalnego Szczecina

Mieszkańcy Szczecina i okolic mogą korzystać ze światowej klasy technologii środowiskowych dzięki nowemu zakładowi przetwórczemu, który przyjmuje odpady i wykorzystuje je do produkcji ciepła na potrzeby regionalnej sieci wodociągowej i energetycznej.

Inne narzędzia

 

Inwestycja ta obejmuje budowę zakładu termicznego przetwarzania odpadów wyposażonego w możliwości odzyskiwania energii, który jest w stanie przetwarzać 150 tys. ton odpadów rocznie. Na terenie kompleksu znajdzie się także nowy zakład waloryzacji żużlu o pojemności 37 800 ton/rok. Projekt obejmuje również dostarczenie sprzętu do zestalania i chemicznej stabilizacji pyłu i stałych pozostałości.

Nowoczesne technologie

Nowy system ma następujące główne cechy:

  • Piec z nachylonym lub poziomym rusztem, którego konstrukcja została przetestowana w miejskich zakładach termicznego przetwarzania odpadów na całym świecie i który jest w stanie spalać odpady o różnej kaloryczności.
  • Zintegrowany piec z kotłem umożliwiającym odzyskiwanie energii.
  • Efektywny system do odzyskiwania energii zawartej w odpadach poprzez ich spalanie, wyposażony w turbinę parową upustowo-kondensacyjną, która może pracować w temperaturach sięgających 400o C przy ciśnieniu 40 barów. Pozwala to na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu można zaopatrywać miasto w ciepłą wodę, a publiczną sieć energetyczną w energię elektryczną.
  • Oczyszczanie spalin za pomocą skutecznego selektywnego systemu katalitycznego służącego do obniżania poziomu tlenków azotu, który spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji.
  • System mokrego odsiarczania wspomaganego elektrostatycznie, w połączeniu ze strącaniem pyłu obniża poziom kwaśnych zanieczyszczeń, pyłu, metali ciężkich, dioksyn i furanów.

Dzięki zastosowaniu turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej i wymiennika ciepła nowy zakład podgrzewa wodę w miejskiej sieci ciepłowniczej. Energia cieplna przekazywana przez wymiennik i zwracana do miejskiej sieci ciepłowniczej ma moc 28,8 MWth (megawatów wyjściowej mocy cieplnej), co daje 777 600 GJ (gigadżuli) ciepła przy założeniu, że zakład pracuje przez 313 dni w roku. W cieplejszych miesiącach zakład będzie jednak zmniejszał produkcję energii cieplnej do 8,2 MWth.

Rosnące zapotrzebowanie na energię wytwarzaną przez ten nowy zakład powinno zapewnić w przyszłości regularną sprzedaż.


Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa zakładu termicznego przetwarzania odpadów dla obszaru metropolitalnego Szczecina” wynosi 176 801 833 EUR, z czego 63 372 931 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Gospodarka odpadami i ochrona ziemi” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

04/08/2014