Nowe rozwiązania dla składowiska odpadów stałych

Zakład utylizacyjny będący częścią składowiska odpadów na obrzeżach Gdańska ma zostać poddany szeroko zakrojonej modernizacji. Celem tego działania jest usprawnienie systemów sortowania i odzysku odpadów stałych wytwarzanych przez miasto.

Inne narzędzia

 

Modernizacja jest niezbędna, jako że zakład utylizacyjny nie posiada obiektów do sortowania i przetwarzania odpadów, z wyjątkiem kontenera kompostowego. Po ukończeniu projektu zakład powinien odnotować znaczne ograniczenie ilości zgromadzonych na składowisku odpadów z korzyścią dla środowiska.

Nareszcie powstanie uniwersalna sortownia odpadów

Składowisko odpadów w Szadółkach, położone zaledwie 8 km od centrum Gdańska, głównego portu morskiego w Polsce, powstało w 1973 r. Obszar obsługiwany przez zakład utylizacyjny będący jego częścią obejmuje miasto i okoliczne okręgi administracyjne, zamieszkiwane łącznie przez około 564 tys. mieszkańców.

Prace w ramach projektu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” rozpoczną się od budowy uniwersalnej sortowni odpadów przeznaczonej do obsługi odpadów mieszanych oraz zdatnych do przetworzenia. Ponadto zaplanowano wdrożenie nowych instalacji technologicznych o przepustowości 140 tys. ton odpadów stałych rocznie w systemie dwuzmianowym.

W ramach projektu powstaną także inne niezbędne obiekty. W ich skład wchodzić będzie m.in. segment ważenia, segmenty na odpady mieszane, segmenty na odpady odzyskiwalne, platforma odbioru odpadów od osób prywatnych, segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, segment odbioru i składowania odpadów niebezpiecznych, kompleks kompostowni, segmenty czasowego składowania i kruszenia odpadów budowlanych oraz kwatera składowania odpadów zawierających azbest.

Projekt wzywa do modernizacji niektórych istniejących zakładów składowania odpadów. Środki zostaną przeznaczone również na budowę lub rozbudowę systemów odbioru i oczyszczania ścieków i odcieków, zbiornik wody przeciwpożarowej, zbiornik deszczówki spływającej z placów budowy i dróg oraz instalacje odgazowywania składowiska i zbiorniki gromadzenia biogazu.

Minimalizacja ilości składowanych odpadów

Po dokonaniu modernizacji gospodarka odpadami na wysypisku śmieci Gdańsk-Szadółki zostanie usprawniona. Oczekuje się, że objętość składowanych odpadów biodegradowalnych zostanie ograniczona (w porównaniu do ilości odpadów wytwarzanych w roku 1995) o 25% w 2010 r. i o 65% do roku 2020. Łącznie objętość składowanych odpadów ma zostać ograniczona o 50%. Składowisko będzie również przyjmować więcej odpadów zawierających azbest.

Dalsze oczekiwane korzyści obejmują zwiększenie zdolności odzysku, gospodarkę odpadami zgodną z normami Unii Europejskiej oraz usprawnienie lokalnej gospodarki ściekami i odciekami. Na etapie operacyjnym projektu powstanie ponad 150 miejsc pracy.

Data projektu

10/05/2010