Nowy tabor zapewnia lepsze regionalne połączenia kolejowe na obszarze metropolitalnym Warszawy

Zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych poprawia dostęp do sieci kolejowej osobom mieszkającym w południowo-zachodniej części stolicy Polski.

Inne narzędzia

 

Elektryczne zespoły trakcyjne (w skrócie EZT) mogą poruszać się po torach samodzielnie lub można je łączyć z innymi. Wprowadzono je do ruchu, aby zwiększyć przepustowość transportu pasażerskiego na dwóch trasach obsługiwanych przez Warszawską Kolej Dojazdową: na linii 47, która łączy stacje Warszawa Śródmieście i Grodzisk Mazowiecki Radońska, a także na linii 48 biegnącej z Podkowy Leśnej Głównej do stacji Milanówek Grudów.

Łatwiejsze dojazdy

Inwestycja ta ma pomóc sieci w obsłudze dużej liczby pasażerów, którzy korzystając z tych linii dojeżdżają do pracy lub szkoły. W dłuższej perspektywie czasu projekt zapewni jeszcze więcej korzyści — wzmocni spójność gospodarczą i społeczną konurbacji warszawskiej, zwiększając jednocześnie możliwości lokalnych mieszkańców na rynku pracy.

EZT mogą się poruszać w obydwu kierunkach, ponieważ są wyposażone w dwie kabiny maszynisty. Nowe jednostki spełniają regionalne i międzynarodowe standardy budowy i konserwacji taboru kolejowego. Każda jednostka ma 120 miejsc siedzących i może dodatkowo pomieścić 380 pasażerów stojących. Dostępne są także cztery miejsca dla podróżnych niepełnosprawnych. Ponadto każdy EZT jest wyposażony w system informacji pasażerskiej.

Realizacja potrzeb strategicznych

Projekt zaspokaja potrzeby strategiczne sformułowane w kilku planach krajowych i regionalnych, takich jak:

  • drugi priorytet strategii rozwoju krajowej, który ma na celu poprawę infrastruktury technicznej i społecznej;
  • trzeci cel horyzontalny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który dotyczy rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej o kluczowym znaczeniu dla konkurencyjności Polski;
  • cel programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego, który dotyczy zwiększenia konkurencyjności regionu z jednoczesnym wzmocnieniem jego spójności społecznej, gospodarczej i geograficznej.

Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Tabor kolejowy na potrzeby połączeń regionalnych na obszarze metropolitalnym Warszawy” wynosi 68 463 460 EUR, z czego 26 415 935 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Regionalny system transportu" programu operacyjnego „Regionalny program operacyjny dla województwa mazowieckiego” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/08/2014