Projekt nowej drogi w Lublinie zapewni korzyści gospodarcze

Nowy odcinek drogi ma położyć podwaliny pod wzrost konkurencyjności gospodarczej we wschodniej części Polski.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmuje budowę kolejnego odcinka drogi krajowej biegnącej al. Solidarności od jej skrzyżowania z al. Warszawską aż do przedmieść Lublina. Nowy odcinek ma 3,8 km długości i składa się z dwóch dwupasmowych jezdni o dopuszczalnej prędkości ruchu 70 km/h.

Jednocześnie planuje się zbudowanie dróg dojazdowych i serwisowych o łącznej długości 4,8 km, wraz z wiaduktami, mostami i przejściami dla pieszych i rowerzystów. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego mają zapewnić między innymi barierki ochronne, ogrodzenia i nowe oświetlenie.

Podejmowanie konkretnych działań w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego

Oczekuje się, że projekt przyniesie korzyści w czterech obszarach — powinien zapewnić większy komfort użytkownikom dróg, zwiększyć atrakcyjność Lublina, ułatwić podróżowanie istniejącymi drogami krajowymi oraz pobudzić gospodarkę tego regionu.

Nowo budowany odcinek drogi zostanie włączony do drogi krajowej nr 19 — planowanej drogi ekspresowej wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Ten korytarz transportowy połączy kraje bałtyckie i skandynawskie z Europą Południową, zapewniając w szczególności połączenia ze Słowacją i Węgrami w Europie Środkowej. Opisywany projekt stanowi część szerzej zakrojonego programu prac infrastrukturalnych obejmującego budowę drogi krajowej nr 19 na odcinku liczącym 5,8 km — w tym budowę trasy w obrębie Lublina oraz węzłów z obwodnicą Lublina. Obydwie te fazy są od siebie technicznie zależne.

Szacuje się, że projekt zaowocuje utworzeniem 330 miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła Dąbrownica na obwodnicy Lublina na drogach ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)” wynosi 108 096 208 EUR, z czego 82 014 592 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transeuropejska sieć transportowa TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

25/11/2014