Nowe centrum badawcze, którego celem jest wzmocnienie roli nauki w polskiej ekonomii

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii — CEZAMAT będzie oferować 30 w pełni wyposażonych laboratoriów i przyczyni się do powstania licznych miejsc pracy dla najlepszych naukowców z Polski i zagranicy.

Inne narzędzia

 

Centrum o powierzchni 18 000 metrów kwadratowych będzie także podejmować działania w celu nawiązania współpracy z organizacjami komercyjnymi, zainteresowanymi sprzedażą i wykorzystaniem wyników badań centrum.

Oprócz laboratorium centralnego powstanie także kilka laboratoriów specjalistycznych, prowadzących badania w różnorodnych dziedzinach, od nanotechnologii laserowej po kwantowe struktury kwasów.

Badania będą skupiały się na produkcji komponentów stosowanych w wielu dziedzinach nauki, m.in. w optoelektronice i bioelektronice.

Głównym celem tego centrum, z siedzibą w Warszawie, jest wspieranie przełomowych badań związanych z nowoczesnymi materiałami i technologiami.

Platforma dla najlepszych naukowców

Projekt jest dziełem konsorcjum naukowego, na którego czele stoi Politechnika Warszawska. Oczekuje się, że CEZAMAT zwiększy konkurencyjność wiodących instytucji naukowych skupionych w Warszawie i okolicach.

Centrum i jego partnerzy z konsorcjum, do którego należy także Uniwersytet Warszawski i Polska Akademia Nauk, będą kształcić doświadczonych naukowców i inżynierów.

Trwają prace nad stworzeniem laboratoriów. Do końca 2015 roku centrum zostanie w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy, zapewniając w ten sposób nieocenioną platformę dla badań interdyscyplinarnych w regionie.

Szacuje się, że do końca 2020 roku powstanie około 80 nowych miejsc pracy, w tym 30 bezpośrednio związanych z działaniami badawczymi. Przewiduje się, że do 2018 roku z infrastruktury badawczej skorzysta 105 instytucji naukowych, zrealizowanych zostanie 150 projektów, a z zaplecza badawczego skorzysta prawie 1000 naukowców i studentów.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dla projektu „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii — CEZAMAT” wyniosła 90 062 657 euro, z czego 76 553 258 euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” w okresie programowania 2007–2013. Projekt był realizowany w ramach osi priorytetowej 2, „Infrastruktura badawczo-rozwojowa”.

Data projektu

17/11/2014