Nowy zakład stwarza szanse na efektywniejsze sortowanie i przetwarzanie odpadów

Dzięki znacznym inwestycjom, które będą korzystne dla lokalnego środowiska, leżące w południowej części Polski Kielce i okręg kielecki mogą liczyć na znacznie efektywniejszą gospodarkę odpadami.

Inne narzędzia

 

Głównym elementem tego szeroko zakrojonego projektu jest budowa zakładu przetwarzania odpadów w sąsiedztwie składowiska istniejącego we wsi Promnik. W zakładzie tym mają być przetwarzane mieszane odpady komunalne. Będą w nim także selektywnie gromadzone odpady budowlane i wielkogabarytowe.

Powstanie tego zakładu oznacza, że odpady, które trafiały tradycyjnie na składowisko można teraz sortować i rozdzielać ręcznie lub mechanicznie. Znaczna część tych odpadów jest następnie wysyłana do przetwarzania biologicznego, kompostowania lub recyklingu. Niewielka ilość odpadów pozostała po zakończeniu tych procesów będzie trafiać na pobliskie składowisko lub będzie wysyłana do firm specjalistycznych w celu dalszego przetwarzania. Biogaz pochodzący z procesów fermentacyjnych przebiegających na terenie zakładu będzie wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Zmniejszenie składowiska

Kolejnym ważnym efektem tego projektu jest rekultywacja terenów zajmowanych przez składowisko w Promniku, dokonywana w celu spełnienia obecnych i przyszłych wymagań związanych ze składowaniem odpadów bezpiecznych i obojętnych.

Projekt obejmuje także budowę tymczasowej instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (mechanical biological waste-treatment, MBT), w skład której wchodzi kompostownia i bunkry magazynowe. Oczekuje się, że po oddaniu nowych obiektów do użytku znajdzie w nich pracę 51 osób.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Budowa zakładu przetwarzania odpadów dla Kielc i okręgu kieleckiego w Promniku niedaleko Kielc” wynosi 79 249 602  EUR, z czego 41 405 810  EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

26/11/2014