Czysta woda w Myślenicach dzięki nowej infrastrukturze

Usprawniony system kanalizacji i odprowadzania ścieków zapewnia czystą i bezpieczną wodę większej liczbie mieszkańców.

Inne narzędzia

 

Po dodaniu dwóch nowych grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowej z odgałęzieniami bocznymi oraz nowoczesnej oczyszczalni ścieków kolejnych 12 672 mieszkańców Myślenic zostanie bezpośrednio podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 4 898 — do sieci wodociągowej.

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Myślenic, podkrakowskiej gminy z liczbą ludności wynoszącą 65 tys., możliwości korzystania z infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, która spełnia zarówno europejskie, jak i krajowe wymogi jakości. Osiągnięcie go jest możliwe przez poprawę dostępności do usług odprowadzania ścieków, zagwarantowanie stosownej jakości ich oczyszczania oraz ochronę powierzchniowych źródeł wody pitnej, takich jak lokalny Zbiornik Dobczycki i rzeka Skawinka.

Czysta woda dla mieszkańców

Powiat myślenicki miał wiele trudności z zapewnieniem mieszkańcom odpowiedniej jakości wody i systemu kanalizacji. Dzięki nowemu systemowi zarządzania wodociągami i kanalizacją liczba mieszkańców z dostępem do czystej wody ma wzrosnąć z 73 % do 85 % populacji. Ponadto 85 % tej populacji będzie obsługiwana przez gminny system kanalizacyjny (poprzednio 56 %). Wziąwszy pod uwagę istotną liczbę mieszkańców użytkujących obecnie szamba, całkowity odsetek populacji podłączonej do systemu kanalizacji wzrośnie z 59 % do 98 %.

Zaawansowane rozwiązania techniczne

Projekt uwzględnia liczne innowacje w ramach myślenickiej infrastruktury, które obejmują budowę nowej, ekologicznej oczyszczalni ścieków w sąsiadujących Krzyszkowicach. Oczyszczalnia ta korzysta z nowych technologii opartych na procesie niskiego stężenia osadu aktywnego do filtrowania ścieków i pozbywania się ich w bezpieczny i efektywny sposób.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Myślenice” wynosi 61 214 655 EUR, przy czym udział środków z unijnego Funduszu Spójności to 33 753 647 EUR w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Data projektu

15/10/2013