Modernizacja infrastruktury komunalnej w Wałczu

Poprzez modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Wałcz chce poprawić jakość usług komunalnych, zmniejszyć negatywny wpływ systemu ściekowego na środowisko i podwyższyć wskaźniki skanalizowania miasta.

Inne narzędzia

 

Prowadzony w Wałczu projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz przebudowę i rozbudowę kanalizacji ściekowej.

Systemy uzdatniania wody i kanalizacji

Położony na Pojezierzu Wałeckim Wałcz zamieszkuje 26 029 osób. Wskaźniki podłączenia do miejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego są wysokie i wynoszą odpowiednio 98% i 97%. Celem projektu jest dalsze podniesienie tych wskaźników, poprawa jakości usług i zmniejszenie negatywnego oddziaływania infrastruktury ściekowej na środowisko.

Dzięki projektowi miasto zyska unowocześnioną oczyszczalnię ścieków, rozbudowaną o komorę stabilizacji osadu, a także przebudowaną i rozbudowaną sieć kanalizacyjną docierającą do dalszych 662 mieszkańców. Zostanie przebudowane około 60% istniejącej sieci. Zmodernizowana zostanie także miejska stacja uzdatniania wody, w której zainstalowany zostanie monitoring i automatyczne systemy sterowania, a sieć wodociągowa zostanie przyłączona do kolejnych 245 mieszkańców.

W sumie projekt obejmuje przebudowę 32,7 km istniejącej sieci kanalizacyjnej i 7,1 km sieci wodociągowej, rozbudowę 4,3 km sieci kanalizacyjnej oraz modernizację systemu napowietrzania ścieków.

Korzyści dla środowiska i lepsza jakość życia

Jednym z głównych celów prac modernizacyjnych jest zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się z systemu kanalizacyjnego do środowiska, a tym samym poprawa czystości regionu i jakości życia jego mieszkańców.

Projekt pozwoli ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko przestarzałego istniejącego systemu kanalizacji ściekowej i deszczowej, szczególnie w odniesieniu do wód gruntowych (będących źródłem wody pitnej) i wód jeziora Raduń.

Oprócz tego projekt ma zwiększyć wskaźniki przyłączenia do sieci oraz poprawić sprawność i wydajność systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Podczas realizacji projektu w regionie powstanie pięć nowych miejsc pracy.

Data projektu

20/09/2011