Wiele korzyści dzięki modernizacji ważnej linii kolejowej

Zakrojony na dużą skalę projekt, którego celem jest modernizacja 138-kilometrowego odcinka linii kolejowej pomiędzy dwoma polskimi miastami: Krakowem a Rzeszowem, daje nadzieję na bardziej atrakcyjną podróż pociągiem dzięki skróceniu czasu przejazdu, zwiększeniu bezpieczeństwa i podniesieniu standardu ochrony środowiska.

Inne narzędzia

 

Obecnie na linii kolejowej obowiązuje ograniczenie prędkości, które zostanie zniesione po zrealizowaniu projektu. Po ukończeniu prac modernizacyjnych pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h, a pociągi towarowe – do 120 km/h. W przypadku pociągów InterCity czas podróży pomiędzy oboma miastami skróci się o ok. 38 minut. Oczekuje się, że w sumie dzięki realizacji projektu oszczędność czasu w przewozach pasażerskich przyniesie ok. 27,1 miliona EUR rocznie w 2015 r. Modernizacja pozwoli ponadto na zwiększenie nacisku osiowego do 22,5 tony na oś.

Intensywne prace przy dużym projekcie

Osiągnięcie powyższych celów wymagać będzie podjęcia następujących prac:

  • Układy torowe, w tym roboty ziemne i odwadniające: przeprowadzona zostanie modernizacja przewodów trakcyjnych i stacji. Dodatkowo zmodernizowane zostaną urządzenia prądotwórcze i układy zasilania trakcji. Wyremontowana zostanie linia potrzeb nietrakcyjnych (LPN) wzdłuż 138-kilometrowej trasy.
  • Budynki i perony: starsze perony zostaną zlikwidowane, a na ich miejscu powstaną nowe wraz z niezbędnymi nasypami, przejściami podziemnymi i schodami. Na potrzeby osób o ograniczonej sprawności ruchowej zainstalowane zostaną podjazdy i windy. Pojawią się też wiaty, zadaszenia na peronach i tablice informacyjne.
  • Instalacje ochrony środowiska: prace prowadzone w tym zakresie obejmują budowę przejść dla zwierząt oraz dostosowanie przepustów i mostów.
  • Obiekty inżynierskie: wybudowane zostaną 42 mosty oraz 96 wiaduktów i estakad, a ponadto zmodernizowanych zostanie wiele istniejących obiektów.
  • Przejazdy kolejowe: w programie przewidziano likwidację 49 przejazdów kolejowych i budowę jednego nowego przejazdu; wyremontowanych zostanie 15 istniejących przejazdów.
  • Systemy sterowania ruchem kolejowym: poczynione zostaną przygotowania do instalacji europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), który jest ogólnoeuropejską normą w zakresie bezpiecznego sterowania ruchem pociągów. Systemy sterowania ruchem kolejowym na trasie, w tym łączność radiowa i urządzenia automatycznego sterowania przejazdami kolejowymi, będą zgodne z ERTMS. Prace te powinny oznaczać możliwość zainstalowania i uruchomienia ERTMS najpóźniej do 31 maja 2020 r.

Projekt stanowi trzeci etap zakrojonego na większą skalę programu, który przewiduje całkowitą modernizację linii kolejowej E30/C-E30 pomiędzy Krakowem a Medyką – miastem leżącym na granicy z Ukrainą. Trasa ta wchodzi w skład III korytarza transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), który łączy Berlin z Dreznem, a następnie przebiega przez miasta południowej Polski i Ukrainy. Program TEN-T ma na celu udoskonalenie infrastruktury transportowej w UE w celu zapewnienia bardziej efektywnego przepływu osób i towarów w Europie.

Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w projekcie „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków–Rzeszów, etap III” wynosi 1 129 367 009 EUR, z czego 498 816 673 EUR pochodzi z Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Data projektu

23/05/2013