Modernizacja odcinka trasy tramwajowej Dworzec Wileński–Stadion Narodowy zapewnia bardziej ekologiczny transport miejski w Warszawie

Modernizacja liczącego 3 km odcinka trasy tramwajowej łączącego Dworzec Wileński ze Stadionem Narodowym i Rondem Waszyngtona usprawniła ekologiczne miejskie połączenia transportowe w obrębie Warszawy. W ramach projektu zakupiono także 30 tramwajów niskopodłogowych, co zapewnia lepszą obsługę pasażerów wzdłuż tej ruchliwej trasy.

Inne narzędzia

 

Trasa poddana modernizacji przecina się z innymi liniami tramwajowymi, w tym z dwiema bardzo intensywnie wykorzystywanymi, łączącymi Pragę z centrum miasta. W miejscu tym znajdują się też ważne połączenia z liniami autobusowymi i kolejowymi. Z tego powodu modernizacja tej trasy usprawniła funkcjonowanie transportu publicznego jako całości. Korzyści odniosły także regionalne i podmiejskie połączenia z Warszawą, zwłaszcza w ramach sieci kolejowej, do której dostęp zapewnia Dworzec Wileński.

Realizacja nowych potrzeb

Program modernizacji podjęto częściowo z uwagi na zasadniczą zmianę roli tej linii tramwajowej w ramach sieci transportowej miasta. W wyniku budowy i oddania do użytku mieszczącego 55 tys. osób nowego Stadionu Narodowego obciążenie tej linii znacznie wzrosło. Korzystają z niej tłumy ludzi chcących zwiedzić ten obiekt, a istniejąca infrastruktura nie była w stanie sprostać dodatkowemu popytowi. Flota 30 tramwajów niskopodłogowych zakupionych w ramach projektu pozwoliła jeszcze bardziej usprawnić usługi świadczone na rzecz lokalnych mieszkańców poprzez zwiększenie przepustowości tej linii. Tramwaje niskopodłogowe nie mają stopni, co zwiększa ich dostępność dla użytkowników niepełnosprawnych i niedołężnych.

Projekt obejmował dokonanie wymiany istniejących torowisk oraz instalację nowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod budowlanych. W ramach prac zmodernizowano także napowietrzne linie energetyczne oraz dwie podstacje trakcyjne.

Dbałość o pasażerów

W ramach modernizacji rozbudowano i podwyższono perony, które wyposażono także w podjazdy ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym i w starszym wieku. Zainstalowano oznakowanie dla osób niedowidzących i niewidomych w formie oznaczeń na krawędziach peronu, takich jak dotykowe wskaźniki napowierzchniowe i dwukolorowe pasy ostrzegawcze. Zainstalowano również błotniki, aby chronić pasażerów w miejscach, w których nie ma wiat.

Wszystkie przystanki otwarte dla normalnego ruchu zostały wyposażone w wyświetlacze informacyjne i systemy komunikacji dźwiękowej. Podają one w czasie rzeczywistym informacje na temat czasów odjazdu, a także lokalizacji tramwajów niskopodłogowych, jak również informacje ogólne na temat funkcjonowania miejskiej publicznej sieci transportowej.

Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński–Stadion Narodowy–Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych” wynosi 69 410 414 EUR, z czego 45 884 695 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/08/2014