Modernizacja infrastruktury kolejowej w Łodzi zapewnia korzyści gospodarcze i związane z ochroną środowiska

Inwestycja w infrastrukturę kolejową w konurbacji łódzkiej powoduje wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego, zmniejszając jednocześnie emisję CO2, zanieczyszczenie powietrza i zużycie energii. Przyczynia się także do rozwoju gospodarczego regionu poprzez zwiększenie mobilności.

Inne narzędzia

 

Inwestycja obejmuje zakup 20 zespołów nowoczesnego taboru kolejowego, a także budowę w okolicy dworca kolejowego Łódź Widzew obiektu technicznego umożliwiającego serwisowanie tych jednostek. Nowe pociągi pozwolą skrócić czas podróży pomiędzy konurbacją a centrum Łodzi do niecałych 45 minut — to czas o 25% krótszy od obecnego.

Zwiększenie mobilności, nowe obiekty serwisowo-naprawcze

Projekt wspiera rozwój gospodarczy regionu, gdyż zapewnia mieszkańcom konurbacji większą mobilność. Oczekuje się, że ze zmodernizowanych usług kolejowych będzie korzystać 994 tys. dodatkowych pasażerów rocznie.

Każdy z 20  elektrycznych zespołów trakcyjnych ma do 52  m długości, powala przewieźć co najmniej 200  osób, osiąga prędkość 160  km/h, jest wyposażony w minimum 120 siedzisk i może przejechać około 150 tys. km rocznie. Te nowe, nowoczesne jednostki przyniosą systemowi podmiejskich przewozów kolejowych w Łodzi znaczne korzyści w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza i zużycia energii przez transport kolejowy.

Nowa infrastruktura obiektu technicznego obejmuje halę do przeglądów i napraw, układ torowy, system wstępnego oczyszczania ścieków, pomieszczenie dla kierownika stacji, techniczne przejścia podziemne dla pracowników oraz wewnętrzną sieć dróg.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa infrastruktury kolejowej w konurbacji łódzkiej” wynosi 113 765 805 EUR, z czego 61 159 042 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/11/2014