Gospodarka wodna dla dobra obywateli i przyrody

Ten program inwestycyjny dotyczy aglomeracji Nowa Sól i gmin ościennych. Obejmuje on budowę oraz modernizację infrastruktury z zakresu gospodarki wodnej i oczyszczania ścieków, w tym kanalizacji deszczowej.

Inne narzędzia

 

Jego bezpośrednim wynikiem będzie podłączenie dodatkowych 9 635 mieszkańców do nowej sieci kanalizacyjnej oraz 469 do sieci wodociągowej; zainstalowanych zostanie ok. 22,6 km nowych rur kanalizacji wodociągowej, a kolejnych 26,5 km zostanie zmodernizowanych.

Zrównoważenie celów gospodarczych i stabilności środowiskowej

Decyzja o realizacji tego projektu wynika z chęci stworzenia podstaw wzrostu społeczno-gospodarczego przy jednoczesnym zadbaniu o bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe tego obszaru, które jest istotnym czynnikiem przyciągającym turystów. Głównymi beneficjentami zmodernizowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, oprócz turystów, będzie około 47 000 mieszkańców Nowej Soli i gmin ościennych. W ramach projektu powstaną również nowe miejsca pracy: 50 na początkowym etapie realizacji i kolejnych 16 po uruchomieniu sieci.

Nowa droga rozwoju dla sektorów gospodarki wodnej

Sektor gospodarki wodnej jest gotowy do zmiany kierunku rozwoju poprzez rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, wymianę rur kanalizacji wodociągowej, budowę i renowację sieci wodociągowej w Nowej Soli oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Żabno i Ciepielów.

Dla sektora gospodarki wodnej i sektora gospodarki ściekowej prace polegać będą głównie na rozbudowie i renowacji oczyszczalni ścieków w Nowej Soli oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Pleszówek w tym mieście. Zbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej dla dziewięciu miejscowości i dzielnic: Modrzycy, Otynia, Starego Żabna, Rudna, Lubieszowa, Wrociszowa, Kielcza, Ciepielowa i Nowego Żabna.

Sieć przynosząca dalekosiężne korzyści

W wyniku prac o ogromnym zakresie powstanie system kanalizacji ogólnospływowej o długości 101,8 km, zainstalowana zostanie nowa sieć wodociągowa o długości 22,6 km, zbudowanych zostanie 65 przepompowni ścieków (w tym jedna centralna), zmodernizowanych zostanie 26,5 km sieci wodociągowej, modernizacji poddane zostaną również oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody oraz zbudowanych zostanie 5 przepompowni wód deszczowych.

Realizacja tego projektu doprowadzi do znacznej poprawy jakości wód powierzchniowych i zmniejszenia ilości zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska, co z kolei podwyższy jakość funkcji lokalnych ekosystemów i zapobiegnie utracie różnorodności biologicznej. Wtórną korzyścią będzie poprawa zdrowia mieszkańców i turystów, a także wizerunku regionu.

Data projektu

28/09/2011