Duży projekt dotyczący poprawy usług kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków

Projekt dotyczący usprawnienia systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Katowicach zwiększy dostęp lokalnej społeczności do sieci kanalizacyjnej. Po jego zakończeniu miejskie usługi zarządzania gospodarką ściekową będą spełniać wymogi polskich i unijnych przepisów prawa.

Inne narzędzia

 

Sfinansowano modernizację oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu, usprawniono sieć kanalizacyjną i systemy oczyszczania wód deszczowych.

Program prac obejmuje:

  • budowę nowej sieci kanalizacyjnej na obszarach pozbawionych infrastruktury ściekowej,
  • budowę nowej sieci grawitacyjnej wód deszczowych,
  • modernizację istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej,
  • budowę pięciu przelewów burzowych oraz dostosowanie systemów kanalizacyjnych do odprowadzania wód deszczowych.

Prace obejmują budowę ok. 53 km sieci kanalizacyjnej oraz remont istniejących 13,8 km. Wykonane zostanie również ok. 6 km kanalizacji deszczowej, a istniejące 4 km zostaną przebudowane.

Zwiększenie wydajności oczyszczalni

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Panewnikach wymaga wymiany starego wyposażenia. Ponadto komora osadowa zostanie naprawiona i włączona do systemów oczyszczalni. W efekcie udoskonalony zostanie proces oczyszczania ścieków i nastąpi wzrost wydajności oczyszczalni.

Podobne prace są również prowadzone w oczyszczalni Podlesie, gdzie zainstalowane zostanie nowe wyposażenie oraz wdrożona zostanie druga komora aktywacji osadu. W ramach programu modernizacyjnego powstanie też trzecia komora osadowa oraz wymienione zostaną systemy napowietrzania i mieszania w reaktorach biologicznych. W tym przypadku również jest celem ulepszenie procesu oczyszczania ścieków przy jednoczesnym wzroście wydajności oczyszczalni.

Główne założenia projektu to:

  • zwiększenie poziomu odprowadzania ścieków w Katowicach z 77,65 % do 79,75 % oraz w całej aglomeracji z 82,07 % do 83,65 % w 2015 roku.
  • zwiększenie poziomu dostępu do sieci kanalizacyjnej w mieście z 78,35 % do 99,27 % oraz w całej aglomeracji z 85,50 % do 99,51 % w 2015 roku.

Budowa nowych sekcji sieci kanalizacyjnej skutkować będzie przyłączeniem do systemu kolejnych 7 220 mieszkańców. Przebudowa oznacza zatem, że podłączone do sieci jest 63 355 RLM. (RLM to równoważna liczba mieszkańców — jednostka miary opisująca ilość ścieków produkowanych codziennie przez osobę, gospodarstwo domowe lub podmiot gospodarczy). Prace sprzyjają również środowisku naturalnemu przez polepszenie czystości wody i gleby.

Program ten stanowi kontynuację kompleksowego projektu „Katowice – oczyszczanie ścieków”, który został zrealizowany w ramach miejskiego planu modernizacji systemu odprowadzania ścieków. Wszystkie prace etapu pierwszego zostały ukończone. Jako kolejny element planu zarządzania ściekami w Katowicach, program ten uznawany jest za integralne, a jednak technicznie i finansowo odrębne przedsięwzięcie.

Szacuje się, że w fazie implementacji powstanie 215 miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – faza 21” wynosi 64 819 560 EUR, przy czym udział środków z unijnego Funduszu Spójności to 30 468 579 EUR w okresie programowania 2007–2013. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Data projektu

22/10/2013