Duża inwestycja umożliwia zwiększenie dostępności usług szerokopasmowych we wschodniej Polsce

Duży projekt dotyczący komunikacji cyfrowej, realizowany w jednym ze słabiej rozwiniętych regionów w Polsce, może zapewnić dodatkowym 220 tys. osób dostęp do usług szerokopasmowych. Budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej pomaga niwelować przepaść cyfrową istniejącą na obszarach, które wcześniej były pozbawione dostępu do podstawowych usług szerokopasmowych.

Inne narzędzia

 

Projekt zapewnia wszystkim otwarty i jednakowy dostęp do operatorów świadczących usługi szerokopasmowe hurtowe i tzw. ostatniej mili. Ułatwia także inwestowanie w sieci dostępu nowej generacji, zakładające szybszą i lepszą łączność szerokopasmową.

Ten projekt przybliży też Polskę do celów wyznaczonych przez europejską agendę cyfrową w zakresie upowszechniania Internetu szerokopasmowego i sieci dostępu nowej generacji oraz będzie stanowić bodziec do rozwoju gospodarki cyfrowej w województwie świętokrzyskim.

Zwiększenie dostępu

Po zakończeniu projektu 92,3% ludności w regionie znajdzie się w zasięgu podstawowej infrastruktury Internetu szerokopasmowego, co będzie oznaczać wzrost z poziomu 74,7%. Ponadto, w porównaniu z 41,6% z okresu poprzedzającego realizację projektu, ok. 53% ludności będzie mogło korzystać z sieci dostępu nowej generacji.

Głównym elementem technicznym jest budowa sieci światłowodowej o długości 1 410 km, wewnętrznie połączonej za pomocą szeregu szkieletowych węzłów dystrybucyjnych i regionalnych. Fizyczna realizacja projektu na ośmiu różnych obszarach odpowiada liczbie szkieletowych węzłów w sieci. Aby zapewnić równomierny rozkład przepustowości i zasięgu, zazwyczaj jeden taki obszar obejmuje od 100 do 200 tys. mieszkańców. Poza utworzeniem infrastruktury projekt przewiduje organizację szkoleń mających na celu podniesie poziomu świadomości w zakresie usług szerokopasmowych oraz zwiększenie wykorzystania tych usług.

Właścicielem sieci jest województwo świętokrzyskie, które odpowiadało za jej projekt i wykonanie. Obsługę sieci powierzono prywatnemu operatorowi, który płaci województwu czynsz za wynajem infrastruktury szerokopasmowej. Operatorowi przysługuje prawo zachowania części dochodów uzyskanych z zarządzania siecią i jej obsługi. Wszelkie nadwyżki dochodów zwracane będą województwu za pośrednictwem wcześniej ustalonego mechanizmu zwrotów.

Po zakończeniu realizacji projektu powstanie prawdopodobnie 500 miejsc pracy.


Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej — województwo świętokrzyskie” wynosi 50 023 402 EUR, z czego 34 744 832 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt mieści się w zakresie priorytetu „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


Data projektu

09/08/2013