Inwestycja zapewni większej ilości osób dostęp do kanalizacji

Obecnie jedynie około 66% mieszkańców Sochaczewa w Polsce jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Duża inwestycja rozbudowy kanalizacji ma zwiększyć tę proporcję do ok. 955 w roku 2012.

Inne narzędzia

 

W ramach projektu sieć kanalizacyjna zostanie rozbudowana o 91,3 km, co zapewni dostęp do niej dodatkowym 11 138 mieszkańcom. Ponadto zmodernizowane zostanie 3,4 km istniejącej sieci. Prace będą obejmowały budowę grawitacyjnych kanałów tłocznych na terenie Rozlazłowa, Karwowa, Wypaleniska – obszaru północ oraz Chodakowa, a także modernizację kanalizacji w centrum miasta. W ramach projektu powstanie także 39 pompowni. (Powstająca sieć będzie obejmować długość rur do granicy posesji lub do najbliższego kanału odpływowego. Przyłącza nie są uwzględnione w kosztach projektu.)

Główna przepompownia ścieków zostanie zmodernizowana w ramach programu działań, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Sochaczewa. Prace będą obejmowały wymianę i modernizację różnych elementów i urządzeń mechanicznych, zakup rezerwowej pompy osadu oraz budowę placu załadunku osadu na przyczepy. Dodatkowo nad zbiornikiem osadu wybudowane zostanie zadaszenie, a układ zasilania zakładu zostanie zmodernizowany.

Pojemność zakładu zostanie niezmieniona, a oczyszczone ścieki nadal będą zrzucane do Bzury. Jednocześnie w ramach projektu zamknięte zostaną trzy lokalne oczyszczalnie ścieków w Osadniku, Korczaku i szpitalu rejonowym.

Ciągła modernizacja

Projekt ten stanowi pierwszą fazę większego programu. Faza II, planowana na lata 2012-2015, obejmuje budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w części miasta nie objętej Fazą I. Te obie fazy są w zasadzie niezależne od siebie pod względem technologicznym i finansowym. Jako całość, projekt modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej w Sochaczewie powinien do roku 2015 skutkować 98%-owym poziomem podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Improvement of Water and Wastewater Management in Sochaczew – Stage I” (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap I) ma zapewniony łączny budżet 44 011 172 euro, przy wkładzie unijnego funduszu Spójności na poziomie 27 320 155 euro w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

11/07/2012