Poprawa jakości wód gruntowych wokół Poznania

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz poprawa zaopatrzenia w wodę pitną zapewni ochronę środowiska w tym historycznym mieście oraz wokół niego.

Inne narzędzia

 

Około trzech czwartych miliona osób odniesie korzyści z ważnej inwestycji infrastrukturalnej, która pomoże także Polsce wywiązać się z podjętych wobec UE zobowiązań dotyczących oczyszczania ścieków.

Zwiększenie możliwości uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków

Ten projekt modernizacyjny pozwoli poprawić zaopatrzenie w wodę i usprawnić oczyszczanie ścieków w Poznaniu oraz w okolicznych miasteczkach — Kórniku i Mosinie-Puszczykowie. Projekt poprawi zaopatrzenie w wodę około 620 tys. osób, a także zapewni podłączenie do kanalizacji dodatkowych 16 tys. mieszkańców. Po zrealizowaniu projektu wskaźnik podłączeń do kanalizacji wzrośnie w Poznaniu do około 94 %, w Kórniku do 46 %, a Mosinie-Puszczykowie do 89 %. Według obliczeń realizacja projektu przyniesie korzyści łącznie około 736 tys. mieszkańców.

Jednym z głównych elementów projektu będzie budowa zintegrowanego systemu monitorowania wody i ścieków. Oprócz tego planuje się też zbudowanie ponad 90 km sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni i przyłączy, przebudowę 6 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, wraz z przyłączami, a także modernizację instalacji do przetwarzania osadu kanalizacyjnego w oczyszczalni ścieków. Projekt obejmuje również przebudowę 8,3 km sieci wodociągowej, a także modernizację i rozbudowę zakładu uzdatniania wody w Mosinie, aby zapewnić dostawy wody na poziomie 150 tys. m3 dziennie.

Faza realizacji projektu będzie się wiązać z utworzeniem około 20 nowych miejsc pracy, natomiast eksploatacja systemu będzie wymagała utworzenia sześciu nowych, odrębnych stałych miejsc pracy.

Faza pierwsza projektu złożonego z dwóch faz

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie lepszej ochrony jakości wód gruntowych w piątym co do wielkości mieście Polski, liczącym ponad pół miliona mieszkańców, oraz w jego okolicy.

Jest to pierwsza faza większego projektu, który w drugiej fazie będzie obejmować rozbudowę i modernizację systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Poznaniu i Kórniku, aby zapewnić zgodność z wymaganiami UE dotyczącymi oczyszczania ścieków sformułowanymi w ramach dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Na mocy tej dyrektywy miasta liczące ponad 2000 mieszkańców są zobowiązane do 2015 r. zapewnić oczyszczanie ścieków na ich terenie.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Modernizacja systemów zarządzania wodą i ściekami w celu ochrony wód gruntowych w Poznaniu i okolicy, faza I” ma zapewniony łączny budżet w wysokości 170 563 224 EUR. W okresie programowania 2007–2013 wkład z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 94 105 699 EUR.

Data projektu

04/06/2012