Perspektywa poprawy stanu gospodarki wodnej i ściekowej

Głównym celem projektu jest ogólna poprawa stanu gospodarki wodnej i ściekowej w Bielsku-Białej. Rezultatem będzie doprowadzenie sieci kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków do większej liczby mieszkańców, a także poprawa stanu wód rzeki Białej (dopływu Wisły) i jej dopływów.

Inne narzędzia

 

Prace obejmą budowę pięciu pompowni i systemu ścieków sanitarnych o długości 143,5 km, a także modernizację i budowę nowych odcinków dostawy wody (o długości odpowiednio 16,6 km i 8,5 km).

Cele remontu kapitalnego zgodne z normami

Na przestrzeni lat zidentyfikowano mankamenty systemu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji w Bielsku-Białej, zwłaszcza brak dostępności sieci w niektórych dzielnicach miasta, a także częściowy brak lub niską jakość istniejących wodociągów w sąsiedztwie planowanego systemu kanalizacji sanitarnej. W związku z tym głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia dostępności do systemu kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do istniejących oczyszczalni w Komorowicach i Wapienicy, spełniających wymogi dyrektyw UE i prawa polskiego, oraz zaopatrywanie mieszkańców w wodę.

Usługi dostępne dla większej liczby mieszkańców

Dzielnice będące beneficjentami projektu to: Komorowice Śląskie, Stare Bielsko, Komorowice Krakowskie, Lipnik, Kamienica, Olszówka oraz Mikuszowice Śląskie. Działania obejmą głównie budowę systemu kanalizacji sanitarnej, pompowni i instalacji wodociągowej. W aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice wybudowany zostanie odcinek odprowadzania ścieków o długości ok. 136 km umożliwiający podłączenie do sieci 16 550 osób, podczas gdy w aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica powstanie odcinek o długości 7,5 km, podłączający do sieci około 900 osób. Ścieki generowane w wyniku realizacji tego projektu będą kierowane do oczyszczalni w Komorowicach i Wapienicy.

Wzrost konkurencyjności, perspektywa czystszego środowiska

Na wprowadzeniu nowych udogodnień skorzystają m.in. przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie konkurencyjności regionu w wyniku lepszego dostępu do infrastruktury. Mieszkańcy również odniosą korzyści w wyniku poprawy jakości życia, natomiast środowisko zyska dzięki lepszej ochronie głównych zbiorników wody gruntowej przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Rzeka Biała (dopływ Wisły) oraz jej dopływy również zyskają bezpośrednią ochronę, dzięki czemu nastąpi podniesienie poziomu czystości.

Data projektu

15/02/2011