Usprawnienie systemu gospodarki wodno-ściekowej zapewni poprawę stanu sanitarnego na Śląsku

Duży projekt inwestycyjny ma zapewnić zwiększenie dostępu do nowoczesnego, zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, który obejmie dzięki temu 93% mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Inne narzędzia

 

Dąbrowa Górnicza to jedno z największych miast na Śląsku, a system kanalizacji sanitarnej jest wykorzystywany przez wszystkie firmy i obiekty użyteczności publicznej w mieście. Około 5% firm i placówek użyteczności publicznej objętych projektem to użytkownicy nowo podłączeni. Projekt obejmie w sumie 116 700 osób, z których 16 190 po raz pierwszy.

Plany techniczne

Projekt systemu kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę 121 km kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, instalację 21 przepompowni, likwidację około 4560 szamb oraz zamknięcie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach. Natomiast projekt systemu odprowadzania wody deszczowej zakłada budowę 63 km grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji burzowej oraz instalację dwóch przepompowni.

Projekt przewiduje także modernizację 62 km sieci wodociągowej poprzez położenie na tym terenie znajdujących się pod ciśnieniem rur z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) i zainstalowanie tam nowych kolektorów sanitarnych. Pozwoli to całościowo rozwiązać obecne problemy z infrastrukturą wodno-ściekową na tym obszarze.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza — faza I” wynosi 152 011 671 EUR, z czego 86 468 017 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

16/12/2014