Światłowodowa sieć szerokopasmowa umożliwi dostęp do Internetu nowej generacji

Znaczne inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) zapewnią lepszy dostęp do infrastruktury szerokopasmowej w województwie mazowieckim.

Inne narzędzia

 

W województwie mazowieckim jest obecnie wdrażana światłowodowa sieć szerokopasmowa oparta na technologii sieci dostępowych nowej generacji (NGA). Celem projektu jest zapewnienie odbiorcom prywatnym i firmom dostępu do usług szybkiego Internetu, co ma położyć kres tzw. „wykluczeniu cyfrowemu”. Pozwoli to usunąć bariery na drodze do skutecznego konkurowania o zlecenia w gospodarce cyfrowej, osiągnąć cele programu rozwoju gospodarczego UE oraz udostępniać nowe możliwości biznesowe. Z dostępu do szerokopasmowego Internetu skorzysta około 1 214 000 odbiorców indywidualnych oraz 200 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Znaczna modernizacja infrastruktury

Budowa sieci rdzeniowej i dystrybucyjnej będzie zgodna z zasadami otwartości i neutralności technologicznej, co oznacza, że sieć ta będzie dostępna dla wszystkich operatorów i nie będzie ukierunkowana na konkretną technologię.

Projekt przewiduje budowę 42 węzłów sieci rdzeniowej i 4 węzłów technicznych. Węzły te będą z kolei zapewniać obsługę 308 węzłów sieci dystrybucyjnej na łączach o długości 3640 km. Do tego celu wykorzystano około 5075 km kabla światłowodowego.

Świadczenie tych usług oraz konserwacja sieci zostanie powierzona na zasadzie dzierżawy operatorowi infrastruktury, którego wyznaczą władze województwa.

Szacuje się, że w fazie wdrażania projektu powstanie 71 miejsc pracy, a po jego zakończeniu 61 kolejnych stanowisk.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” wynosi 122 593 161 EUR, z czego 84 722 286 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” programu operacyjnego „Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007–2013” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015