Zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury wodno-ściekowej w Radomiu i gminie Zakrzew

W tej drugiej już fazie modernizacji systemu poboru, uzdatniania i dostarczania wody dostęp do nowego wodociągu uzyska kolejnych 6000 osób, a ponad 8000 zostanie podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej.

Inne narzędzia

 

Inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną pozwolą wyeliminować ograniczenia obecnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększając dostęp do usług odprowadzania ścieków oraz zapewniając ich wysokiej jakości oczyszczanie. Projekt ma także na celu zapewnienie zgodności gospodarki wodno-ściekowej w gminie z odpowiednimi przepisami UE.

Większa liczba mieszkańców uzyska dostęp do usług użyteczności publicznej

Radom i gmina Zakrzew liczą ponad 350 000 mieszkańców. Obecnie do sieci wodociągowej jest podłączone 96% ludności. Dodatkowe 60 km wodociągu pozwoli podłączyć do sieci wodociągowej jeszcze 6000 kolejnych mieszkańców, dzięki czemu odsetek ludności z dostępem do tej sieci przekroczy 98%.

Oprócz podłączenia do sieci wodociągowej kolejnych mieszkańców projekt przewiduje także zbudowanie dodatkowych 80 km sanitarnej sieci kanalizacyjnej, co pozwoli podłączyć do tej sieci niemal 8500 kolejnych osób. W celu ochrony przed zalaniami planuje się też zbudowanie 9 km kanalizacji burzowej.

Odzyskiwanie energii z biogazu

Inwestycja obejmuje modernizację i rozbudowę instalacji do przetwarzania osadów ściekowych. Szacuje się, że pozwoli to zmniejszyć ilość osadów o ponad 1000 ton rocznie. Nowe mechaniczne techniki odwadniania oraz ograniczenie ilości odparowywanej wody o ponad 1 mln metrów sześciennych pozwolą zredukować ilość gazu ziemnego wykorzystywanego w tym procesie.

Z osadów ściekowych planuje się odzyskiwać biogaz umożliwiający wytworzenie około 4 mln kWh energii elektrycznej rocznie. Energia elektryczna i cieplna będą wykorzystywane głównie do zaspokajania własnego zapotrzebowania oczyszczalni ścieków na energię, dzięki czemu oczyszczalnia będzie bardziej przyjazna dla środowiska i zmaleją jej koszty operacyjne.

Szacuje się, że w fazie realizacji projektu powstaną 24 miejsca pracy. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszej fazy rozwoju infrastruktury i ma na celu modernizację oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji radomskiej, która otrzymała środki finansowania w okresie programowania 2000–2006.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom — faza II” wynosi 68 980 853 EUR, z czego 34 538 475 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

16/12/2014