Poprawa standardów bezpieczeństwa drogowego i dostępności obszarów pomiędzy Kielcami a Cedzyną

Ambitny projekt modernizacji drogi, którego celem jest pobudzenie lokalnej gospodarki w południowo-wschodniej Polsce.

Inne narzędzia

 

Inicjatywa zakłada przystosowanie odcinka drogi krajowej 12/74 Kielce–Cedzyna o długości 6 km do pełnienia funkcji drogi ekspresowej. Droga znajduje się w województwie świętokrzyskim. Przechodzi przez Kielce, miasto w południowo-wschodniej Polsce oraz gminy Masłów i Górno.

Inwestycja jest częściowo finansowana przez UE, ale nie została objęta siecią TEN-T. Obejmuje budowę mostku dla pieszych, tunelu i wiaduktów

Budowa z myślą o rozwoju rynku pracy w przyszłości

Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów na terenie województwa, a także połączeń międzyregionalnych. To z kolei ma poprawić jakość życia mieszkańców, a dodatkowo podnieść poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników planowanej drogi. Projekt ten przewiduje także zwiększenie atrakcyjności obszaru, wzrost konkurencyjności regionu, zmniejszenie bezrobocia i stworzenie nowych miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Całkowity koszt projektu zatytułowanego „Modernizacja drogi krajowej 12/74 do standardu drogi ekspresowej” wynosi 85 425 498 euro, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 64 220 694 euro. Projekt finansowany jest w ramach osi priorytetowej „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” programu „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

18/11/2014