Budowa kotła na biomasę zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski

Duży program inwestycyjny w Polsce prowadzi do znacznego wzrostu zainstalowanej mocy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Przyczynia się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Inne narzędzia

 

Ten zakończony w 2013 r. projekt spowodował wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W tym celu zbudowano kocioł na biomasę o mocy 50 megawatów (MW), a także magazyn na biomasę i system jej doprowadzania. W efekcie prognozowany odsetek energii elektrycznej wytwarzanej z biomasy wynosi w Polsce 9,8%. Zainstalowany kocioł spala w sumie około 350 tys. ton biomasy uzyskanej z leśnictwa i rolnictwa, z czego 80% stanowi biomasa pochodząca z leśnictwa, a 20% biomasa uzyskana z rolnictwa.

Inicjatywa obejmuje przygotowanie terenu oraz budowę i testowanie licznych systemów. Aby zapewnić zrównoważony rozwój systemu, projekt obejmuje także szkolenie załogi oraz inne kampanie informacyjne i promocyjne.

Wpływ na środowisko

Realizacja tego program doprowadziła do znacznego wzrostu udziału mocy energii generowanej ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim. Pozwoliła także zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (CO2), ograniczając negatywny wpływ wytwarzania energii elektrycznej na środowisko, w tym zmiany klimatu, i zwiększając przy tym dywersyfikację źródeł energii. Łącznie oznacza to istotne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III — Elektrownia II” wyniosła 69 221 109 EUR, z czego 9 797 901 EUR pochodziło z unijnego Funduszu Spójności. Projekt zrealizowano w ramach osi priorytetowej „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

16/12/2014