Podłączenie większej liczby osób w Warszawie do ważnych usług

Szeroko zakrojony projekt modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej w stolicy Polski i wokół niej zaowocuje podłączeniem kolejnych 10 396 mieszkańców do sieci kanalizacyjnej i 2856 do sieci wodociągowej.

Inne narzędzia

 

Prace są prowadzone w Warszawie i w dwóch okolicznych miastach, Pruszkowie i Piastowie, zlokalizowanych w aglomeracji pruszkowskiej. Cały projekt stanowi czwarty etap zakrojonego na szerszą skalę programu modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na tym terenie i uzupełnia działania podjęte w ramach trzech poprzednich etapów.

Z uwagi na duży zakres prac oraz zasoby finansowe niezbędne do zmodernizowania infrastruktury wodno-ściekowej w tej okolicy cały projekt został podzielony na cztery etapy. Etap pierwszy obejmował budowę systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni, w ramach etapu drugiego zaplanowano inwestycje związane z budową ujęcia wody oraz z jej uzdatnianiem i dystrybucją, natomiast środki na etap trzeci były przeznaczone na usprawnienie odprowadzania i oczyszczania ścieków z Warszawy.

Etap czwarty: nowości

Etap czwarty obejmuje następujące elementy:

  • modernizacja stacji uzdatniania wody oraz instalacji do jej chlorowania;
  • budowa 4,4 km sieci wodociągowej w Warszawie;
  • budowa około 62 km sieci kanalizacyjnej i jej doprowadzenie do granic nieruchomości mieszkańców;
  • modernizacja 25 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym remont 13 km sieci w Warszawie i 12 km w aglomeracji pruszkowskiej.

Projekt obejmuje także budowę dwóch nowych przepompowni w Warszawie oraz modernizację dwóch już istniejących obiektów tego typu. W oczyszczalni ścieków w miejscowości Czajka planuje się zbudowanie stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych. Ponadto w ramach projektu zostaną zmodernizowane i rozbudowane dwie starsze oczyszczalnie ścieków. Planuje się też zakup wyposażenia specjalistycznego, które ułatwi eksploatację infrastruktury zarówno wodnej, jak i kanalizacyjnej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie — etap IV” wynosi 404 710 973 EUR, z czego 196 507 667 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Gospodarka wodno-ściekowa” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/12/2014