Komputerowe systemy informacyjne przyczyniają się do podniesienia poziomu usług zdrowotnych

Wdrożenie nowych aplikacji ICT pozwoli zmienić sposób dostępu polskich władz, firm i obywateli do dokumentacji medycznej. Tworzona „e-platforma” ułatwi gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych związanych z opieką zdrowotną w całym kraju.

Inne narzędzia

 

Nowe systemy informacyjne pozwolą uprościć procesy związane z organizacją służby zdrowia. Umożliwią także usprawnienie procedur monitorowania i sprawozdawczości oraz ułatwią publikowanie informacji z zakresu opieki zdrowotnej. Wdrożenie systemów e-administracji powinno również pomóc w zwiększeniu konkurencyjności Polski, a także w popularyzacji korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym.

Nowe usługi jako sposób na podniesienie jakości usług

W nowym systemie ICT wprowadzono m.in. następujące ważne zmiany: portal złożony z szeregu platform do różnych zastosowań (takich jak aplikacje dla usługodawców i aptek), system gromadzenia danych medycznych na potrzeby tworzenia dokumentacji medycznej, hurtownia danych na potrzeby analiz, sprawozdawczości i monitorowania, system wykrywania oszustw, system wspomagający obsługę rozliczeń związanych na przykład z refundacją opłat za leki.

Oprócz opisanej powyżej infrastruktury inwestycje realizowane w ramach projektu objęły także zakup siedziby dla kierownictwa projektu, w tym okresowe wynajęcie powierzchni biurowej, różne systemy audytu oraz zakup sprzętu i licencji.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” wynosi 159 202 913 EUR, z czego 128 524 451 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Społeczeństwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji” programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/12/2014