Obwodnica miasta zmniejszy korki i poprawi bezpieczeństwo na drogach

Nowa droga przejmie ruch tranzytowy wokół Przemyśla w południowo-wschodniej Polsce, co pozwoli poprawić jakość życia w tym mieście.

Inne narzędzia

 

Skracając czas podróży, obwodnica przyniesie prawdopodobne oszczędności w wysokości ok. 6 mln € rocznie.

Ważna trasa transportowa wschód-zachód

Nowy odcinek drogi przebiegać będzie na wschód od Przemyśla. Będzie on łączyć dwie drogi krajowe, a jego przebieg będzie obejmować 500-metrowy most przez San. Jedna z dróg krajowych, DK 28, jest ważnym szlakiem transportowym wschód-zachód, który obecnie przechodzi przez Przemyśl i kieruje się do przejścia granicznego z Ukrainą w oddalonej o zaledwie 14 km Medyce.

Nowa obwodnica będzie miała dwa pasy i długość 3,44 km. Pozostałe drogi zostaną zmodernizowane w miejscu przecięcia z nową drogą; będą to między innymi droga krajowa i lokalna, odpowiednio o długości 0,7 km i 4,3 km. Obwodnica zostanie poszerzona tak, by zmieściły się ciągi piesze i ścieżki rowerowe, ustawiona zostanie też bariera dźwiękowa. W miejscu skrzyżowania obwodnicy z linią kolejową wybudowany zostanie przejazd kolejowy.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego w mieście, zapewni lepszy dostęp do przedsiębiorstw, zwiększy ochronę dzielnicy zabytkowej i zmniejszy ilość pojazdów przewożących przez miasto ładunki niebezpieczne. Obwodnica, której budowa ma stworzyć w ciągu dwóch lat około 900 miejsc pracy, będzie przechodzić przez słabo zaludnione obszary miejskie, a w części także przez tereny rolnicze.

Drugie najstarsze miasto w Polsce

Przemyśl jest drugim najstarszym miastem w Polsce (pierwszym jest Kraków) i leży na historycznych szlakach handlowych. Znajduje się w województwie podkarpackim, które graniczy z Ukrainą na wschodzie i Słowacją na południu. Przemyśl jest drugim pod względem wielkości miastem województwa z 67 tysiącami mieszkańców; największym miastem województwa jest jego stolica, Rzeszów, zamieszkała przez 180 tysięcy ludzi. Podkarpackie jest jednym z najbardziej zalesionym województw w Polsce i charakteryzuje się pagórkowatą lub górzystą rzeźbą terenu. Na jego obszarze znajdują się dwa parki narodowe (planuje się utworzenie trzeciego), jest też popularne ze względu na swoje walory turystyczne i rekreacyjne.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Szacowany koszt projektu zatytułowanego „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”, kwalifikujący się do wsparcia finansowego, wynosi 52 509 414 euro, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 44 633 002 euro w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

25/06/2012