Szybsza i bezpieczniejsza podróż obwodnicą

Celem projektu jest poszerzenie głównego węzła w Gdańsku, a w rezultacie poprawa przepustowości, skrócenie czasu przejazdów i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchliwej części krajowej sieci drogowej.

Inne narzędzia

 

Węzeł Karczemki zlokalizowany jest w punkcie przecięcia obwodnicy Trójmiasta (droga ekspresowa S-6) z ulicą Kartuską (trasa W-Z). Projekt rozbudowy zapewnia dogodne połączenie tych dróg, czyli połączenie między trasami biegnącymi w kierunkach wschód-zachód i północ południe. Połączona zostanie droga ekspresowa S-6 z drogą krajową nr 7, która prowadzi do Warszawy, a także drogą krajową nr 1, która przebiega przez centrum Gdańska.

Prace obejmują budowę 10 km drogi ekspresowej oraz modernizację istniejącego odcinka o długości 3 km. Projekt uwzględnia budowę dróg dwu- i trzypasmowych, a także różnych dróg dojazdowych, wiaduktów i kładek.

Środki dotyczące ochrony środowiska wraz z licznymi obiektami technicznymi i infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo ruchu również wchodzą w zakres inwestycji. Dodatkowo przewidziane są cztery przejścia dla zwierząt. Główna droga ekspresowa pozwala na poruszanie się z maksymalną prędkością 100 km/h i nacisk 115 kN (kiloniutonów) na oś. Wspomnianym bezpłatnym odcinkiem zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Kontekst

Opisany węzeł wchodzi w zakres trasy Gdańsk-Katowice-Żylina, która stanowi część unijnej transeuropejskiej sieci transportowej (program TEN-T). Jego głównym założeniem jest udoskonalenie infrastruktury transportowej w Europie w celu ułatwienia przepływu osób i towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Projekt budowy węzła stanowi drugi etap budowy trasy W-Z w Gdańsku. Inne etapy obejmują budowę odcinka Kartuska-Otomińska. Projekty te są niezależne, wzajemnie się jednak uzupełniają pod względem poprawy efektywności lokalnej sieci dróg.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Rozbudowa węzła obwodnicy Trójmiasta (DK S-6) z ul. Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku” wynosi 62 054 674 EUR, przy czym udział środków z unijnego Funduszu Spójności to 40 335 741 EUR w okresie programowania 2007–2013. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Data projektu

15/10/2013