Budowa linii elektroenergetycznej w północno-wschodniej Polsce — przybliżanie państw bałtyckich do europejskiego rynku energii elektrycznej

Budowa 117 km napowietrznych linii elektroenergetycznych między miastami Ostrołęka i Narew w Polsce jest jednym z wielu etapów modernizacji, która utoruje drogę połączeniu międzysystemowemu o dużych zdolnościach przesyłowych między Polską a Litwą.

Inne narzędzia

 

Obecnie obrót energią elektryczną między Polską a państwami członkowskimi UE jest utrudniony ze względu na ograniczone zdolności przesyłowe w ramach połączeń międzysystemowych. Brak zdolności przesyłowych oznacza, że Polska jest obecnie w stanie eksportować do innych krajów i importować z nich jedynie relatywnie niewielkie ilości energii elektrycznej.

Jednym z głównych wąskich gardeł jest brak takiego bezpośredniego połączenia międzysystemowego między Polską a Litwą. W celu rozwiązania tego problemu polska spółka użyteczności publicznej PSE Operator zobowiązała się do realizacji szeregu projektów — w tym budowy linii elektroenergetycznej 400 kV między Ostrołęką a Narwią — które zapewnią polskiej sieci elektroenergetycznej zdolność przesyłową umożliwiającą importowanie z Litwy, Łotwy i Estonii (oraz docelowo eksportowanie do tych krajów) dużych ilości energii elektrycznej.

Po zakończeniu do 2015 r. robót budowlanych w ramach tych projektów linia Polska-Litwa połączy rynek energii elektrycznej regionu Morza Bałtyckiego z rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej, który jest jednym z pięciu synchronicznie połączonych rynków Europy kontynentalnej.

Zapewnienie zgodności europejskiej sieci elektroenergetycznej z jej przeznaczeniem

Połączone projekty modernizacji pozwolą usunąć utrudnienia w funkcjonowaniu europejskiego rynku energii elektrycznej i europejskiego systemu przesyłowego. Projekty ustabilizują wewnętrzną sieć dostaw energii elektrycznej w Polsce, a także przyczynią się do realizacji planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich, zainicjowanego w celu zapewnienia lepszego połączenia międzysystemowego regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt budowy nowej linii elektroenergetycznej między Ostrołęką a Narwią, którego koszt wyniesie 121,6 mln EUR, obejmuje przystosowanie istniejących podstacji w Ostrołęce i Narwi do rozdzielnic 400 kV.


Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE


Łączny budżet projektu o nazwie „Budowa linii Ostrołęka–Narew i modernizacja stacji w Ostrołęce i Narwi jako część projektu połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa” wynosi 121 600 000 EUR, z czego 63 500 000 EUR zostanie wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007-2013. Dotacja ze środków krajowych wyniesie 44 247 648 EUR. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Data projektu

18/02/2013