Centrum badań biomedycznych dla Europy Środkowej

Najpoważniejsze problemy związane ze zdrowiem ludzi, takie jak nowotwory, choroby serca i schorzenia wieku starczego będą przedmiotem dogłębnych badań w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w Warszawie.

Inne narzędzia

 

Strategicznym celem projektu jest stworzenie głównego centrum badań biomedycznych w Europie Środkowej. Projekt obejmuje trzy obszary, czy też fazy badawcze: badania podstawowe nad patogenezą najważniejszych chorób cywilizacyjnych, nowe metody diagnostyczne i nowe podejścia terapeutyczne.

Podjęcie wyzwań badawczych

Na wstępie program obejmie ponad 120 projektów badawczych, a struktura stworzona przez Centrum posłuży jako platforma dla badań interdyscyplinarnych, oferująca usługi dla zainteresowanych przedsiębiorstw. Dobrze zmotywowani młodzi naukowcy, wysokiej klasy naukowcy o ugruntowanej pozycji oraz wykwalifikowani pracownicy techniczni z kraju i zagranicy będą mieli możliwość prowadzenia badań nad najważniejszymi uwarunkowaniami oddziałującymi na nas wszystkich.

Powstaną dwa budynki o powierzchni laboratoryjnej wynoszącej około 10 500m2 z dodatkowymi pomieszczeniami. Około 45 laboratoriów świadczyć będzie usługi dla przemysłu i innych organizacji badawczych, w tym 10 nowo utworzonych instytucji, takich jak: Centrum Neurobiologii, Centrum Badań Przedklinicznych oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej. Powstanie również Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych, ponieważ duża część działań będzie skoncentrowana na metodach diagnostycznych i podejściach terapeutycznych.

Laboratoria będą gotowe do pracy przed końcem 2013 r. Zostaną one wyposażone w sprzęt konieczny do realizacji badań w takich dziedzinach jak: analiza struktury i funkcji białek, badania fizyko-chemiczne i nanotechnologiczne materiałów o znaczeniu biologicznym, technologie biomedyczne, biotechnologia molekularna, genomika, neurobiologia, biochemia, fizjologia, patofizjologia, farmakologia, farmakodynamika, farmakogenomika i farmakognozja.

Oczekiwane wyniki

CePT będzie dążyło do nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wykorzystaniem i komercjalizacją wyników badań. W szczególności prowadzone będą bieżące analizy rynkowe w celu ustalenia zapotrzebowania świata nauki i biznesu na wyniki prac prowadzonych przez Centrum. Analizy te dotyczyć będą zarówno badań kontraktowych, jak i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w świecie biznesu i nauki. Działania te mają na celu optymalizację wydajności infrastruktury badawczo-rozwojowej, aby zmaksymalizować korzyści ekonomiczne i badawcze.

  • Zgodnie z przewidywaniami do roku 2018 infrastruktura Centrum będzie wykorzystywana na potrzeby od 150 do 200 projektów, a w roku 2023 liczba realizowanych tam projektów ma wynieść od 300 do 400.
  • Do roku 2018, w wyniku współpracy z CePT, w przedsiębiorstwach ma być wprowadzonych szacunkowo od 25 do 35 nowych produktów i procesów. Przewiduje się, że do roku 2023 liczba ta wyniesie od 50 do 70.
    Zgodnie z prognozami do roku 2018 Centrum ma zatrudniać od 50 do 80 polskich naukowców w wieku poniżej 30 lat, a w 2023 ma ich być od 100 do 160.

Data projektu

05/10/2011