Cyfrowa telewizja opanowuje UE

Europejskie regiony rozwijają cyfrową telewizję naziemną, by promować innowację i rozwój gospodarczy.

Inne narzędzia

 
DTT-TV gdziekolwiek jesteś. DTT-TV gdziekolwiek jesteś.

Kontekst

Pomimo złożoności i różnorodności unijnego rynku technologii komunikacyjnych, przejście na usługi cyfrowe oznacza podobne problemy w większości państw i regionów. W związku z tym, chcąc uczyć się na doświadczeniach innych, niektóre europejskie regiony postanowiły współpracować i wspierać zharmonizowany rozwój technologii cyfrowych w Europie.

Projekt DICE (Digital Innovation through Cooperation in Europe – Innowacja Cyfrowa poprzez Współpracę w Europie) skupia się na wspieraniu wymiany doświadczeń pomiędzy siedmioma regionami, które przygotowują się do zainstalowania na swoim terenie naziemnej telewizji cyfrowej i zaoferowania związanych z nią usług. DICE kładzie szczególny nacisk na możliwości, które oferuje naziemna telewizja cyfrowa w zakresie promowania regionalnego rozwoju gospodarczego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw z sektora mediów i telekomunikacji. Projekt skupia się na rozwiązaniach, które obejmują kontakty z konsumentami, standardy techniczne, modele biznesowe i ramy prawne.

Berlin, jako kraj związkowy reprezentowany przez Departament Senacki ds. Gospodarki, Pracy i Kobiet, jest wiodącym partnerem w tym projekcie, który angażuje również następujące władze: Austriacką Radę ds. Radia, Telewizji i Telekomunikacji (Austria), Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Zjednoczone Królestwo), władze miasta Gavle (Mellersta Norrland, Szwecja); Polską Krajową Izbę Gospodarczą ds. Elektroniki i Telekomunikacji - KIGEiT (Mazowieckie, Polska), Węgierskie Krajowe Władze ds. Komunikacji, Litewski Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Rozwój przez technologię cyfrową

Głównym celem DICE jest zbadanie, jaki wpływ na partnerskie regiony mają techniczne zmiany na obszarach objętych technologią cyfrową oraz określenie, w jaki sposób można te zmiany wykorzystać, by wesprzeć rozwój gospodarczy w regionach. Projekt w szczególności skupia się na stymulowaniu usług cyfrowych, zastosowań i treści, tworzących nowe rynki, redukujących koszty i zwiększających produktywność w gospodarce. Planuje się, że MŚP będą głównymi dostarczycielami zastosowań i treści i w ten sposób projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w regionach.

Ostatecznym celem jest wsparcie regionów partnerskich w rozwoju konkurencyjnych, dynamicznych i opartych na wiedzy gospodarek, z większą liczbą miejsc pracy oraz promowanie spójności społecznej między regionami.

Wyniki

Projekt skupiał się na początku na rozwoju lub pogłębianiu współpracy pomiędzy partnerami oraz na tworzeniu regionalnej i krajowej sieci decydentów oraz odpowiednich MŚP. Utworzono również indywidualne grupy robocze w celu zajęcia się takimi kwestiami jak akceptacja społeczna, modele biznesowe, polityka i regulacja częstotliwości, usługi interaktywne, migracja, możliwości wdrożenia technologii. Działalność tych sieci wspiera cała gama konferencji i zjazdów.

Poprzez te działania projekt DICE pomaga zwiększyć zdolność partnerskich regionów do przejścia z telewizji analogowej na cyfrową oraz wspiera rozwój wspólnych standardów. Poprzez wyłanianie i transfer dobrych praktyk promowane są cyfrowe usługi i zastosowania oraz tworzone są nowe rynki. Jako bezpośredni rezultat ułatwionej przez projekt DICE współpracy, partnerzy zdobyli technologiczne kompetencje w dziedzinie naziemnej telewizji cyfrowej, natomiast uczestniczące w projekcie regiony korzystają z tego, że przodują w opracowywaniu nowych standardów cyfrowych, które będą mogły przekazać innym regionom.

Data projektu

01/06/2006